Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Πουλιανός: Η Ελληνική Γλώσσα είναι Τουλάχιστον 30.000 ετών. Τέρμα τα «ινδοευρωπαϊκά» παραμύθια


Σύμφωνα με την «κρατούσα» θεωρία, στο τέλος της 3ης χιλιετίας π.Χ. ανάγονται οι απαρχές της ελληνικής γλώσσας, η οποία καθιερώθηκε αντικαθιστώντας την «προελληνική» πελασγική.
Όμως, οι ανθρωπολογικές μελέτες των σύγχρονων ανθρωπολογικών ομάδων, με γνώμονα τη γεωγραφική τους κατανομή (Α. Πουλιανός, 1962 – 2006), δείχνουν ότι ο ελλαδικός χώρος είναι αδιάλειπτα κατοικημένος από τους ίδιους πληθυσμούς, τουλάχιστον από το τέλος της παλαιολιθικής εποχής.
Μεταξύ αυτών (βλ. Α. Πουλιανός, 1993), η έντονα ενδογαμική και αυτόχθονα ομάδα των Σαρακατσάνων, οι οποίοι ανέκαθεν ομιλούν μόνο την Ελληνική χωρίς προσμίξεις άλλων λεκτικών τύπων (βλ. Kretscmer, 1907).
Έτσι, έχουν διατηρήσει για πάνω από 30.000 χρόνια τον ίδιο ανθρωπολογικό τύπο, μαζί βέβαια με τη γλώσσα.
Με βάση αυτές τις μελέτες ο Α. Πουλιανός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελληνική είναι η μητρική γλώσσα της «ινδοευρωπαϊκής» ομάδας γλωσσών.
Η συνεχής εξάλλου κατοίκηση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του Αιγαίου επιβεβαιώνεται από ολοένα και περισσότερες ανασκαφικές έρευνες. Π.χ. στα σπήλαια: Πετραλώνων Χαλκιδικής της Κάτω Παλαιολιθικής (Α. Πουλιανός, 1982), Θεόπετρας Θεσσαλίας της Μέσης Παλαιολιθικής έως και Νεολιθικής (Κυπαρίσση, 2000), Γιούρων Αλοννήσου της Μεσολιθικής έως και Νεολιθικής (Σάμψων, 1998), Κοιλάδας Αργολίδας επίσης της Μεσολιθικής έως και Νεολιθικής εποχής (Jacobsen, 1969) κ.ά.
Κατά τη διάρκεια λεξικογράφησης της παλαιολιθικής ορολογίας από τον γράφοντα (Ν. Πουλιανός, 2007), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ανωτέρω, ορισμένες λέξεις της Ελληνικής έδειξαν να ανήκουν στην εποχή του λίθου. Ο προκαταρκτικός χαρακτήρας της παρούσας δημοσίευσης δεν επιτρέπει την αναφορά παρά σε τρεις μόνο από αυτές, που είναι: η Οπλή, το Όπλο και το Εργαλείο.
Πουλιανός: Η Ελληνική Γλώσσα είναι Τουλάχιστον 30.000 ετών
Η ετυμολογία της λέξης εργαλείο παραπέμπει στο έργο που παράγεται με τη λείανση ή τα αντικείμενα που μετατρέπονται σε χρηστικά με τη λείανση.
Έτσι είναι πολύ πιθανό ότι η χρήση αυτής της λέξης ανάγεται στους νεολιθικούς χρόνους, καθώς τότε τα λίθινα κ.ά. σκεύη παρασκευάζονταν βασικά με τεχνικές λείανσης και όχι όπως σε προηγούμενες εποχές με τεχνικές κρούσης και πίεσης. Κατά συνέπεια όσον αφορά τις προηγούμενες περιόδους, πρέπει να υπήρχε σε χρήση άλλη λέξη.
Πουλιανός: Η Ελληνική Γλώσσα είναι Τουλάχιστον 30.000 ετών
Στο σπήλαιο Πετραλώνων έχουν ανευρεθεί οπλές ελαφοειδών και ιπποειδών, που δείχνουν να έχουν μεταφερθεί από Αρχανθρώπους, φανερώνοντας έτσι ότι ήδη από την Κάτω Παλαιολιθική εποχή είναι γνωστές οι ιδιότητες των οπλών των οπληφόρων ζώων, με τη συνδυασμένη δηλαδή διπλή σημασία τόσο του εργαλείου, σαν κεράτινη επένδυση των μεταπόδιων οστών για άνετη βάδιση, τρέξιμο ή σκαρφάλωμα, όσο και σαν αμυντικό όργανο – όπλο (στα μεγαλόσωμα ιδίως θηλαστικά). Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αλλά κ.ά. πιο πρόσφατων έως σύγχρονων εποχών, η λέξη όπλο είναι δυνατόν ετυμολογικά να προέρχεται από τις οπλές. Με άκρα επιφύλαξη, παρόμοια πιθανότητα ετυμολόγησης από γλωσσολογική άποψη, έχει διατυπώσει και ο Μπαμπινιώτης (2002), με την αξιοσημείωτη επίσης επισήμανση ότι δεν συνάδει με τις γνωστές « ινδοευρωπαϊκές » ρίζες.
Πουλιανός: Η Ελληνική Γλώσσα είναι Τουλάχιστον 30.000 ετών
Πόσο παλιά μπορεί να είναι η προαναφερόμενη σημασία του όπλου, οπωσδήποτε δεν ανιχνεύεται εύκολα. Πάντως, η τρίτη σημασία, εκείνης του κυνηγετικού εργαλείου, πρέπει να είναι, έστω και λίγο, μεταγενέστερη. Ακόμα νεότερη κατ’ ανάγκη είναι η τέταρτη έννοια, του αμυντικοεπιθετικού όπλου, για χρήση εναντίον άλλων ανθρώπων σε συρράξεις, καθότι για την Παλαιολιθική δεν έχει βρεθεί ούτε ένα στοιχείο που να δικαιολογεί την πολεμική του σημασία. Οι πόλεμοι είναι μια πολύ «πρόσφατη εφεύρεση», αφορώντας περισσότερο την εποχή του Χαλκού, που όπως και να είναι με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα δεν ξεπερνά σε παλαιότητα την περίοδο των μεσολιθικών χρόνων.
Σε επίρρωση των ανωτέρω, η πρώτη σημασία που παρατίθεται για τη λέξη όπλο στο 9τομο λεξικό του Δημητράκου, είναι αυτή του εργαλείου: «οργανον δι’ ου ο άνθρωπος εργάζεται προς αντιμετώπισιν των αναγκών της ζωής, εργαλείον, σκεύος, αντικείμενον εν χρήσει… όπλον αρούρης = δρέπανον… όπλον γεροντικόν = βακτηρία (μπαστούνι)… όπλον δείπνων = οινοδόχον αγγείον». Πρβλ. εξάλλου, όπλομαι, οπλίζω = ετοιμάζω, αλλά και εξ-οπλισμός πλοίου ή επιστημονικός κλπ.
Επίσης για την Παλαιολιθική, συχνά δεν είναι γνωστό ποία εργαλεία μπορεί να ήταν ξεκάθαρα κυνηγετικά όπλα, ποία απλώς «συνήθη οικιακά» εργαλεία και ποία και τα δύο. Έτσι, η χρήση των γενικών όρων τέχνεργο, εργαλείο ή εξοπλισμός (ανάλογα με τη σημασία) πρέπει να θεωρείται πιο εύστοχος για τις απώτερες εποχές του λίθου, αντί αποκλειστικά της λέξης όπλο, με βάση τη σύγχρονη εννοιολογικά σημασία, που ενίοτε απαντάται σε ξενόγλωσσες πραγματείες (π.χ. ως weapon ή orudje).
Πουλιανός: Η Ελληνική Γλώσσα είναι Τουλάχιστον 30.000 ετών
Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι με βάση τις παρατηρήσεις των οπλών των οπληφόρων ζώων ξεκίνησε η χρήση της λέξης όπλο, αρχικά με την έννοια του εργαλείου και ταυτόχρονα ή ίσως λίγο αργότερα του αμυντικού οργάνου και κατόπιν του κυνηγετικού εργαλείου. Στη συνέχεια, βασικά κατά τη Νεολιθική προς Χαλκολιθική εποχή, η λέξη όπλο αντικαθίσταται σταδιακά με τη λέξη εργαλείο, όταν τα διάφορα λίθινα ή οστέινα αντικείμενα μετατρέπονται σε χρηστικά με τη λείανση, αλλά και προς διάκριση από τα «νεοεμφανισθέντα καθαυτού» όπλα, για τον προσδιορισμό της αντίστοιχης εξειδικευμένης χρήσης κατά τις πολεμικές ενέργειες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
· Δημητράκου Δ. (1964) – Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. Εκδ. Ελλ. Παιδεία. Αθήνα.
· Jacobsen Th. W. (1969) – Excavations at Porto Cheli and Vicinity. Preliminary Report II. The Franchthi Cave. Hesperia, Journal of the American School of Classical Studies at Athens, v. XXXIII, Νο 3.
· Kretscmer P. (1907) – Zur Geschichte der griechischen Dialekte. Glotta, Göttingen, 16-17.
· Κυπαρίσση – Αποστολίκα Ν. (2000) – Σπήλαιο Θεόπετρας. Δώδεκα χρόνια ανασκαφών και έρευνας 1987-1998. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Τρίκαλα 6-7 Νοεμβρίου 1998.
· Μπαμπινιώτης Γ. (2002) – Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας, β΄ έκδοση, Αθήνα.
· Πουλιανός Α. Ν. (1962 – 2006) – Η Προέλευση των Ελλήνων. Αθήνα.
· Πουλιανός Α. Ν. (1982) – Το Σπήλαιο του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων.
· Πουλιανός Α. Ν. (1993) – Σαρακατσάνοι, ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης. Αθήνα.
· Πουλιανός Ν. Α. (2007) – Έκθεση επιστημονικής απασχόλησης έτους 2007 (αρ. πρωτ. 3793 / 6-12-2007 της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδας του ΥΠ.ΠΟ.).
· Σάμψων Α. (1998) – The Neolithic and Mesolithic occupation of the Cyclop’s cave, Youra, Alonessos, Greece. BSA 93, pp. 1-22.
Δρ Νίκος Α. Πουλιανός(Προκαταρκτική, έκτακτη και ανεπίσημη συμμετοχή στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 3-5 Ιουλίου 2008)- ΕΚ ΤΟΥ http://www.mikres-ekdoseis.gr ΤΗΝ 16.7.13 – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

https://www.diadrastika.com/2017/03/elliniki-glossa-ine-toulachiston-30000-eton.html#Γεώργιος Παπαδόπουλος». «Είναι ο μόνος που δεν έκλεψε και όμως μπήκε φυλακή .


ΈΤΣΙ ΞΕΚΙΝΆ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΝΆΡΤΗΣΉ ΤΟΥ...!!!
ΕΜΈΝΑ ΌΜΩΣ ΔΕΝ Μ' ΕΝΔΙΑΦΈΡΕΙ ΚΑΘΌΛΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΙΣ ΦΊΛΕ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ, ΕΊΜΑΙ ΕΛΛΗΝΊΔΑ ΚΑΙ ΘΈΛΩ ΜΌΝΟ ΤΟ ΚΑΛΌ ΤΗΣ ΠΑΤΡΊΔΟΣ ΜΟΥ....
ΔΕΝ Μ' ΕΝΔΙΑΦΈΡΕΙ ΠΟΙΌ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΌΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΈΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Σ' ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΤΌΠΟ...
ΈΛΛΗΝΕΣ ΜΌΝΟ ΝΑ ΕΊΝΑΙ....!!!!

Λεωνιδας Αλεξανδρου

Πριν με κρινεις και με αποκαλέσεις χουντικο γιατί έτσι σου εμαθαν να με φωναζεις μαθε κατι που δεν γνωριζεις Ελληνα...
Κατι που σου εκρυψαν ολοι αυτοί που προσκυνας με την ψηφο σου κάθε τεσσερα χρονια και μην μου θυμωνεις Ελληνα προοδευτικε ,Ελληνα της μεταπολιτευσης με ολα αυτά που διαβαζεις γιατί δεν σε παίρνει ..
Εδώ και χρονια σου γραφω, ότι γιναμε μειονοτητα μεσα στην ιδια μας την πατριδα.
Ότι ένος ειδος πραγματικος ρατσισμος υπαρχει…
Αυτος είναι διαχρονικα μονόπλευρος, εις βαρος των Ελλήνων ..
Γιναμε κυριολεκτικα μετανάστες, μεσα στην ιδια μας την πατριδα ..
Όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων τα απεκτησαν παρανομα ,οι εισβολεις.
Όλα αυτά διοτι αυτοι που κυβερνουν μας μισουν θανασιμα , και είναι οι μεγαλύτεροι ανθέλληνες προδοτες ολων των εποχων, κατά γενικη ομολογια.
Οι εισβολεις,απεκτησαν παρανομα όλα μας τα δικαιώματα.
Επειδή όμως δεν ειχε παντοτε η Ελλαδα προδοτες. όταν ηταν ο εθνάρχης Γεωργιος Παπαδόπουλος στην εξουσια, ο προεδρος του Πακισταν Αλι Μπουτο, δηλωσε, ότι σε περιπτωση πολεμου μεταξυ Ελλαδος και Τουρκιας, οι πακιστανοι θα πολεμησουν ,στο πλευρο ,των Τουρκων.
Αυτό το γνωριζες Ελληνα ;;;;;
Τοτε αμεσως ο εθνάρχης Παπαδοπουλος εδιωξε ολους τους Πακιστανούς από την Ελλαδα μέσα σε μια νυχτα..
Και ξερεις γιατί Ελληνα ;;;;;;
Αυτό το εκανε για να μην βαλει σε θανασιμο κινδυνο την Ελλαδα και τους Ελληνες, σε περιπτωση πολεμου.
Στον αντιποδα , οι σημερινοι, οι οποιοι εχουν καταλυσει το συνταγμα,φερνουν παρανομα τους εισβολεις , οι οποιοι δημοσια μας απειλουν ότι θα μας σφαξουν μέσα στην ιδια μας την πατριδα …..
Τρεχα λοιπον Ελληνα τωρα στο συνταγμα την 1η του Δεκεμβρη να κανεις συγκεντρωση διαμαρτυριας γιατί σου κλεβουν την πατριδα και αν θα δεις έστω έναν από αυτους που ψηφισες ελα να μου το πεις ..
Γεώργιος Παπαδόπουλος».
«Είναι ο μόνος που δεν έκλεψε και όμως μπήκε φυλακή .
Τίμησε την στολή του Έλληνα αξιωματικού στα πεδία των μαχών και κυβέρνησε την Ελλάδα με πατριωτικό πνεύμα, απαράμιλλο ήθος και εντιμότητα, ήταν ο δημιουργός του ελληνικού «οικονομικού θαύματος», έκανε πραγματικά μεγάλα έργα κι έδωσε ψωμί στο φτωχό κοσμάκη. Ανατράπηκε πριν προλάβει να ολοκληρώσει το έργο του και αρνήθηκε να υπογράψει αίτηση αποφυλάκισης στους δεσμώτες του.
Θα μείνει για πάντα ΑΘΑΝΑΤΟΣ στις καρδιές των αγνών Ελλήνων πατριωτών!

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Δείτε το βίντεο πριν αλλάξετε πάροχο ρεύματος! - Oσα αναφέρονται στο παραπάνω βίντεο είναι πραγματικά και είναι δική μου εμπειρία με λογαριασμούς και συμβόλαια πού μπορώ να τα δέσω από όλες τις μεριές,δεν είναι πληροφορίες τύπου Ράδιο Αρβύλα και δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού. Ουσιαστικά είναι ένα τρικ των ιδιωτικών παρόχων ενέργειας να φαίνονται τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο πολύ φθηνότεροι από τη ΔΕΗ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι τακτικές όλων των παρόχων ενέργειας .Δειτε το μέχρι τέλους για να προσέξετε αν πρόκειται να αλλάξετε πάροχο ρεύματος. Επίσης στο βίντεο θα βρείτε το δωρεάν τηλέφωνο για κλήση βλάβης ΔΕΗ ώστε να μην χρεώνεστε άδικα αν χρειαστεί να καλέσετε στο τηλεφωνικό πενταψήφιο νούμερο που έχει πανελλαδικά η ΔΕΗ και είναι με πολύ υψηλή χρέωση διότι ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία. instagram εδώ! Http://instagram.com/adypapas_fixityourselfΜάζης: Πως θα σταματήσει η λαθρομετανάστευσηΔευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Η Υπατία, η φιλόσοφος και μαθηματικός της Αλεξανδρείας γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου του 364 μετά χάους.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΥΠΑΤΙΑ !!! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΆΜΜΑΤΑ.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΖΕΙΣ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ !!!
Η μοναδική γυναίκα φιλόσοφος κι επιστήμονας της ύστερης αρχαιότητας, της οποίας ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της, τιμάται ως «άγιος»(!) από την εβραιοχριστιανική Εκκλησία. Η Υπατία, η φιλόσοφος και μαθηματικός της Αλεξανδρείας γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου του 364 μετά χάους.
Μια προσωπικότητα ολοκληρωμένη, γεμάτη ηθικές αρετές θάρρους, δύναμης, δικαιοσύνης, ειλικρίνειας, σεβασμού και αφοσίωσης στα ιδανικά και τις αξίες της.
Από τις σπάνιες γυναικείες μορφές, που η ενασχόλησή της με τις κατ' εξοχήν για την εποχή, ανδρικές επιστήμες, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική κληρονομιά της ύστερης αρχαιότητας...
Αυτή η πρώτη Ελληνίδα που θέλησε ν' ακολουθήσει το δρόμο της ανεξαρτησίας ενάντια στις προκαταλήψεις, αρνούμενη υποταγή σε ένα ανδροκρατούμενο κατεστημένο και στο θρησκευτικό φανατισμό, δέχτηκε την ευτέλεια και το διωγμό.
Μέσα στη θαρραλέα μοναξιά και με όπλο τις γνώσεις της, αντιστάθηκε επιβάλλοντας τη γυναικεία φωνή ακόμη και μετά τη δολοφονία της. Ως την τελευταία ημέρα, ως την τελευταία ανάσα της, αντιμετώπισε με θάρρος κι επίγνωση ακόμη και τον ίδιο τον θάνατό της.
Όλοι οι άνθρωποι την σεβόταν και την θαύμαζαν για την απλή και τέλεια λειτουργία του μυαλού της σπάνιο γιά γυναίκα της εποχής της.
Οστόσο όλα αυτά που εξέφραζε ερχόταν σε αντίθεση με τον χριστιανικό σκοταδισμό και προκάλεσε τον θυμό του επισκόπου της Αλεξάνδρειας του Κύριλλου.
Το 415 μετά χάους την κατέβασαν με τη βία από την άμαξά της, την μετέφεραν στην Εκκλησία που ονομαζόταν Καισάρειον, την γύμνωσαν εντελώς, της έσκισαν το δέρμα και έκοψαν τις σάρκες του σώματός της με κοφτερά κοχύλια μέχρι που ξεψύχησε, διαμέλισαν το σώμα της, έφεραν τα μέλη της σε ένα μέρος που ονομαζόταν Κίναρον και τα έκαψαν.
Οι δολοφόνοι της Υπατίας, όπως αναφέρθηκε, ήταν Παραβαλάνοι, φανατικοί μοναχοί της Εκκλησίας του Αγ. Κυρίλλου της Ιερουσαλήμ, πιθανώς υποβοηθούμενοι από Νιτριανούς μοναχούς.Ο Κύριλλος αργότερα ονομάστηκε άγιος και τιμάται από την εβραιοχριστιανική εκκλησία στις 18 Ιανουαρίου.


Φάνης Αμπατζής
 
=======================================================================================
 

ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΆ ΥΠΑΤΊΑ...!!!!
ΣΟΥ ΚΛΈΨΑΝΕ ΤΗΝ ΖΩΉ ΟΙ ΦΩΣΤΉΡΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΎΠΑΡΚΤΗ ΑΓΊΑ, ΜΕ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ!
ΠΟΤΈ ΔΕΝ ΈΖΗΣΕ ΚΑΙ ΠΟΤΈ ΔΕΝ ΈΠΡΑΞΕ ΦΥΣΙΚΆ ΚΆΤΙ ΑΞΙΌΛΟΓΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΕΤΑΙ... ΕΠΙΒΆΛΛΕΤΑΙ ΚΙ ΑΥΤΉ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΊ ΆΛΛΟΙ ΔΉΘΕΝ ΆΓΙΟΙ ΜΕ ΒΕΒΑΡΥΜΈΝΟ ΠΟΙΝΙΚΌ ΜΗΤΡΏΟ...!!!
ΟΠΟΙΟΣ ΑΜΦΙΒΆΛΛΕΙ ΑΣ ΤΟ ΨΆΞΕΙ ΚΙ ΑΣ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙ ΤΟ ΑΝΤΊΘΕΤΟ....!!!
ΣΤΈΛΛΑ..

Στἐλλα Ιακωβἰδου
 
=======================================================================================
 
 
ΥΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΤΙΑ
 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ
ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ
ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ 
ΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Έψαχνες με αφοσίωση,
Λύση στο πρόβλημά σου,
στον έναστρο τον ουρανό,
Που ‘ταν το μάθημά σου.
 
Τις νύχτες εμελέταγες,
Του ουρανού τ’ αστέρια,
Τους μαθητές σου έκανες,
Στη γνώση τους ξεφτέρια.
 
Σε ζήλευαν οι σκοταδιστές
Και οι εχθροί της γνώσης
Κι όλα όσα γνώριζες,
Ζητούσαν να τους δώσεις.
 
Να μείνεις στην αφάνεια
Να μη διδάσκεις άλλο
Κι αν δεν δεχθείς σχεδίαζαν
Για σε κακό μεγάλο
 
Μα εσύ ζούσες στον κόσμο σου 
Στα μαθηματικά σου 
 Και στη φιλοσοφία σου 
Με τ’αστονομικά σου  
 
Καθόλου δε νοιαζόσουνα 
Που θελαν τη ζωή σου
Κι εσύ όλο συνέχιζες
Να δίδασκες στη σχολή σου.
 
Ώσπου μια μέρα έφθασαν
Δεκάδες ρασοφόροι
Με εντολή του Κύριλλου
Φονιάδες αιμοβόροι.
 
Κι άρχισαν να γκρεμίζουμε
Ότι έβρισκαν μπροστά τους
Τη γνώση και τ’ αγάλματα
Που ‘ταν στο πρόγραμμά τους.
 
Και ‘σύ αγία μου ψυχή
Αντί τη ζωή σου να σώσεις
Τους πάπυρους απ’ τη φωτιά
Κοιτούσες να διασώσεις.
 
Κ’ ήρθανε και σε πιάσανε
Σε γδύσανε μπροστά τους
Και εκεί σε ταπεινώσανε
Με τ’ άγρια ένστικτά τους.
 
Μα εσύ, επέταξες ψηλά.
Στου ουρανού τα αιθέρια,
Εκεί στους φιλοσόφους σου,
 πλανήτες και τ’ αστέρια !!
 
Γιαυτό θα σε γιορτάζουμε
Αγία των γραμμάτων,
γιατ` ήσουν η φιλόσοφος
 όλων των μαθημάτων
.......................
Στοίχοι- Μουσική
Nikos Pazaitis
 

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΑΜΟΣ ….. ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ???… ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ…ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ??????

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Το ….πορνικό πέπλο της Θάμαρ και το σφραγιδοφόρο δακτυλίδι του πατριάρχη Ιούδα έχουν σπουδαία θέση στην ακολουθία του Εβραιοχριστιανικού γάμου που τελείται σήμερα στην Ελλάδα.
Το νυφικό πέπλο των Ελληνίδων που παντρεύονται σήμερα με θρησκευτικό ορθόδοξο γάμο συμβολίζει το πορνικό πέπλο που έκρυβε το πρόσωπο της η πορνονύμφη Θάμαρ.
Τα γαμήλια δακτυλίδια είναι ανάμνηση από την συναλλαγή για πορνεία μεταξύ της Θάμαρ και του πεθερού της Ιούδα. Όταν η Θάμαρ ζήτησε ’’ερωτικό δωράκι’’ τότε ο Ιούδας της υποσχέθηκε ότι θα της έστελνε για δώρο ένα κατσίκι από το κοπάδι του. Η Θάμαρ όμως μέχρι να της στείλει το κατσίκι ζήτησε από τον Ιούδα ενέχυρο (καπάρο). Τότε ο Ιούδας της έδωσε το σφραγιδοφόρο δακτυλίδι του. Από αυτή την σχέση ο πατριάρχης Ιούδας απέκτησε με την νύμφη του δύο παιδιά τον Φαρές και τον Ζαρά
Αλλά δυστυχώς ακόμα και τη στιγμή που παντρεύεται, ένα ζευγάρι Ο ΠΑΠΑΣ επιτάσσει να συμβιώνουν οι νεόνυμφοι υπό το καθεστώς του «φόβου» Δεν υπάρχει νομίζω που να μην γνωρίζει κανείς τη φράση: η δε γυνή ίνα φοβείται τον άνδρα» (Εφεσ, ε΄33).
«Φοβείται», όχι να εκτιμά ή να σέβεται.
Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι το μόνο φοβερό που λέγεται. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από την «Ακολουθία του Γάμου», που διαβάζει ο ιερέας στο ανδρόγυνο:
«…Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Αβραάμ και την Σάρραν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ισαάκ και την Ρεβέκκαν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιακώβ και πάντας τους πατριάρχας. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιωακείμ και την Άνναν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Νώε εν τη κιβωτώ. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Ιωνάν εν τη κοιλία του κήτους…Μνημόνευσον αυτών, Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του Ενώχ, του Σήμ, του Ηλία…».
Λίγο πιο κάτω οι «ευχές» συνεχίζονται: «Και συ, Νύμφη, μεγαλύνθητι ως η Σάρρα (που την πούλησε ο σύζυγός της Αβραάμ στον Φαραώ για να πάρει κοπάδια πρόβατα και καμήλες) και ευφράνθητι ως η Ρεβέκκα (που συνωμότησε εναντίον του συζύγου της ώστε να λάβει την ευχή των πρωτοτοκίων ο αγαπημένος της γιός Ιακώβ) και πληθύνθητι ως η Ραχήλ (που έκλεψε τα είδωλα του πατέρα της) ευφραινομένη τω ιδίωανδρί (που μοιραζόταν το κρεβάτι του συζύγου της με την ίδια της την αδελφή και μερικές ακόμα δούλες)…».
Ακόμα, κατά την τελετή του γάμου ακούγεται και η… ευχή:
«Δια δακτυλιδίου εδόθη η εξουσία του Ιωσήφ εν Αιγύπτω, δια δακτυλιδίου εδοξάσθη Δανιήλ εν χώρα Βαβυλώνος, δια δακτυλιδίου εφανερώθη η αλήθεια της Θάμαρ…».
Κατά την ακολουθία του γάμου οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι ακούγοντας σήμερα τον παπά να αναφέρει την Θάμαρ ως παράδειγμα για μίμηση νομίζουν ότι θα είναι κάποια χριστιανή αγία, προστάτιδα της οικογένειας.
Δυστυχώς όμως δεν είναι καθόλου έτσι: Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δυστυχώς δεν γνωρίζει ότι η Θάμαρ είναι μία πορνονύμφη που έκανε μάλιστα με τον πεθερό της δύο παιδιά!!!!
Όταν γίνεται το μυστήριο του γάμου και λέει ο παπάς το ’’αρραβωνιάζεται ο δούλος του Θεού τότε: ενώ περνάει η βέρα στο δάκτυλο της νύφης ο παπάς εύχεται ‘’να λάμπει το δάκτυλό της νύφης όπως το δάκτυλο της Θάμαρ.’’
Επίσης κατά την τέλεση του μυστηρίου η νύφη φοράει το πέπλο που φορούσε για την κάλυψη της η πόρνη Θάμαρ.
Αυτές είναι οι «ευχές», που παίρνουν σήμερα οι νεοέλληνες από τον παπά.
Σε τι διαφέρει ο σημερινός γάμος από μια τελετή γάμου που γίνεται σε κάποια συναγωγή; Ούτε ένα ελληνικό όνομα. Λες και δεν είχαν οι Έλληνες ένδοξους προγόνους.
Τα Ελληνόπουλα δεν καλούνται να μοιάσουν στον Λεωνίδα, τον Θεμιστοκλή τον Πλάτωνα, η τον Αριστοτέλη αλλά των Εβραίων προπατόρων.

Theologia Choutou

https://www.e-synews.gr/wp/2019/03/21/ti-symvainei-stin-teleti-gamoy-diavaste/


Γι’ αυτό η Ελληνική γλώσσα είναι μοναδική! Δείτε κάτι που δεν ξέρατε ...


Διαβάστε εδω:
Η Ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία. Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην Ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο. Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα. Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην Αρμονία (Μουσική στα νεοελληνικά). Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση κ...

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2017/09/gi-ayto-elliniki-glossa-monadiki-deite-kati-den-xerate.html
https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2017/09/gi-ayto-elliniki-glossa-monadiki-deite-kati-den-xerate.html


Η Ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία. Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην Ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο. Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα. Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην Αρμονία (Μουσική στα νεοελληνικά). Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση κ...

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2017/09/gi-ayto-elliniki-glossa-monadiki-deite-kati-den-xerate.html

ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ; - Διαβάστε το και θα μάθετε πολλά που δεν γνωρίζετε !Γράφει ο 
*Αμφικτύων, Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Κατά τον θεωρητικό του πολέμου Κλαούζεβιτς «ο πόλεμος είναι η άσκηση της  πολιτικής  δι’ άλλων μέσων»  Αυτά  μπορεί   να είναι:   «ασύμμετρος ( χαμηλής και  υψηλής εντάσεως) πόλεμος, στρατιές αόπλων  μεταναστών,  τρομοκρατικός πόλεμος , κυβερνοπόλεμος,   οικονομικός  , περιβαλλοντικός,  ιερός , ψυχολογικός , βιολογικός , χημικός και τέλος διαστημικός  πόλεμος» 
Δυστυχώς εδώ οι άφρονες πολιτικοί  μας δεν  αντελήφθησαν  τον μεταναστευτικό πόλεμο. Τον αντιμετωπίζουν : α/   σαν φιλανθρωπικό καθήκον  β/ σαν νομική  δέσμευση γ/ τήρηση των συμφωνιών της Ε.Ε(Δουβλίνο) κ.α , ενώ εδώ διακυβεύεται η ακεραιότητα και  ασφάλεια της χώρας και η επιβίωση της Ελληνικής φυλής ήτοι:
 1/ Η άλωση της Ελλάδος και η   διαρπαγή  του εναπομείναντος πλούτου (υδρογονάνθρακες –ορυκτός πλούτος- τουρισμός) μετά την καταλήστευση των μνημονίων  τα οποία συνεχίζονται  
2/ Η αντικατάσταση του Ελληνικού πληθυσμού με αλλογενείς
- μουσουλμανικού κυρίως θρησκεύματος- οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αργότερα σαν φθηνά  εργατικά χέρια
3/ Η καταστροφή της κοιτίδας του Ελληνικού  Πολιτισμού  ο οποίος  μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια της ΝΤΠ 
4/ Η εκτέλεση   νέας επαίσχυντης  Γενοκτονίας(της δεύτερης εντός δεκαετίας  μετά τα μνημόνια)  με την  μετανάστευση των νέων και μορφωμένων Ελλήνων
5/ Ο διωγμός και εξόντωση των ηλικιωμένων , οι οποίοι ήδη γίνονται  στόχος των νέων εποίκων(εγκλήματα, ληστείες, βιασμοί, καταστροφή εκκλησιών-περιουσιών , φοβία, τρομοκρατία κοκ)
6/ Ο ημι-εξισλαμισμός της Ελλάδος  λίαν συντόμως και η αλλαγή των αξιών, ηθών, εθίμων και πολιτισμικών δομών.
7/ Η κατάλυση προοδευτικά του δημοκρατικού καθεστώτος και η εγκαθίδρυση μιας ελεγχομένης από το Ισλάμ και την Τουρκία ισλαμοφασιστικής δικτατορίας   
8 Η «φινλανδοποίηση» και «Λιβανοποίηση» της χώρας  με ότι αυτό συνεπάγεται
9/ Τέλος ο διαμελισμός της Ελλάδος και η απόσπαση   περιφερειών (νησιά Ανατ. Αιγαίου, Θράκη, Μακεδονία , Ήπειρος, Κρήτη ) όπως προβλέπουν τα παλιά και τα επικαιροποιημένα  σχέδια του διεθνούς Σιωνισμού (Κίσινγκερ-Σονενφελντ- Καλέργη-Σόρος-Νταβούντογλου-Μέρκελ)
Οι άφρονες πολιτικοί μας , τα τζάκια και η αντεθνική οικονομική ολιγαρχία με τον   διχασμό και την διαίρεση του λαού  υλοποιούν σαν   πιστοί υπηρέτες την προώθηση των ως άνω σχεδίων
Το Μεταναστευτικό το  εξέλαβαν σαν τυχαίο γεγονός ενώ είναι   επιμελώς σχεδιασμένο, όπως συνέβη με τα μνημόνια. Τότε θυσιάστηκαν οι Έλληνες  για να σώσουν τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες των δανειστών . Τώρα θυσιάζεται   η πατρίδα των Ελλήνων για να σωθεί  η αγνότητα της  ‘αρείας φυλής’; Μάλλον όλοι μας δουλεύουν.
Ουσιαστικά είναι τα ίδια σχέδια εξοντώσεως των Ελλήνων σε ένα διαρκές και διαχρονικό ολοκαύτωμα που όμοιο του δεν   έχει  υπάρξει  στην  ανθρώπινη ιστορία . Είναι η «τελική λύση» εξαλείψεως ενός πανάρχαιου και ένδοξου  έθνους από   πρόσωπου της  Γης. Την ίδια τιμωρία υπέστη και ο Προμηθέας Δεσμώτης  διότι  έκλεψε το πυρ των θεών.  Στην τραγωδία αυτή αλληγορείται ο Ελλην. 
Αν είχαν οι  άφρονες και ανιστόρητοι πολιτικοί  μας μελετήσει την Ελληνική ιστορία θα γνώριζαν ότι αυτή η φυλή που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού πλήρωσε πανάκριβα τούτο με δεκάδες μείζονες Γενοκτονίες από άξεστους βαρβάρους αλλά  και δήθεν πολιτισμένους λαούς: Αρχίζουν από τους Περσικούς Πολέμους , την άλωση της Ελλάδος  και την μερική καταστροφή της από τους Ρωμαίους, την ολοκληρωτική καταστροφή και εξαφάνιση του Ελληνισμού από τον Ιουδαιο-χριστιανισμό (επί Θεοδοσίου Β’ και των διαδόχων του)  Μετά πέρασαν , ασέλγησαν και λεηλάτησαν την άμοιρη χώρα μας Γότθοι, Βησιγότθοι, Οστρογότθοι, Καταλανοί, Βενετοί , Φράγκοι κοκ. Υπέστη την   δουλεία τεσσάρων αιώνων κάτω  από τον πιο άξεστο και βάρβαρο Οθωμανό-Τουρκομογγόλο κατακτητή και όταν  ελευθερώθηκε το «σκλάβωσαν»  οι ‘προστάτιδες’ δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία , Ρωσία) οι οποίες το έριξαν στην Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 και στην Γενοκτονία των Ποντίων το 1918-23 . Οι άσπονδοι εχθροί  μας  Γερμανοί (1941-44) με την Κατοχή  προξένησαν  στο έθνος μας  σωστή Γενοκτονία που δεν συγκρίνεται  αναλογικά με καμιά άλλη χώρα. Μετά την απελευθέρωση  Ρώσοι και Άγγλοι  μας έριξαν  στον αιματηρό Εμφύλιο(1944-49), μετά οι Αμερικανοί και Άγγλοι με εκτελεστές τους Τούρκους  έφεραν τον Αττίλα και ξεκλήρισαν τον Κυπριακό Ελληνισμό από τα πατρογονικά του εδάφη της Βόρειας Κύπρου. Και τώρα   απειλούν οι Τούρκοι  την  Κυπριακή Δημοκρατία. Η διεθνής κοινότητα βουβή ,  όπως  συνέβη  στην σφαγή  του προαιώνιου Ποντιακού και Μικρασιατικού  Ελληνισμού, αλλά και  στους διωγμούς των  Ελλήνων  της Εγγύς Ανατολής, Αιγύπτου, Ανατ. Ρωμυλίας, Κάτω Ιταλίας , Βορείου Ηπείρου κ. α
Τώρα  εκτελούν την τελική Γενοκτονία-Εξόντωση της Ελληνικής φυλής  και οι  άφρονες πολιτικοί μας φιλονικούν περί όνου σκιάς και  μας παραπλανούν  με αοριστίες για δήθεν ευρωπαϊκή αλληλεγγύη,    διεθνές δίκαιο ,   ανθρώπινα δικαιώματα,   ευρωπαϊκές αξίες,  συμφωνίες  Δουβλίνου  και για ανθρωπισμό, την στιγμή που όλα έχουν  καταστρατηγηθεί  και  μας έχουν βάλει στο σφαγείο και πλάι μας έχουμε τον επίδοξο τζιχαντιστή που  θα μας κόψει τον λαιμό .
Η χώρα δέχεται ολομέτωπη επίθεση και πρέπει να τεθεί σε κατάσταση Γενικού Συναγερμού . Οι πολιτικοί τα κανάλια και ο πνευματικός κόσμος να πουν όλη την αλήθεια στο λαό.
Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
Τρία τα κύρια μέτρα που   πρέπει πάραυτα να ληφθούν :
α/ Να κλείσουν τα σύνορα προς Ανατολάς δια «πυρός»  και σιδήρου
β/ Να ανοίξουν τα σύνορα(χερσαία και θαλάσσια)  προς την Ευρώπη, ώστε να ανακουφιστεί η χώρα πριν γίνει έκρηξη. 
δ/ Να ληφθούν κι’ άλλα  συμπληρωματικά δευτερεύοντα μέτρα (επιστροφή μεταναστών , διπλωματικά-βέτο, στεγαστικά, αστυνομικά,  κατάργηση ΜΚΟ, σύλληψη διακινητών κλπ)
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να δράσουμε συντεταγμένα με σκέψη , νηφαλιότητα και σωφροσύνη,  ώστε να μην δώσουμε λαβή για έξωθεν επεμβάσεις. 
  Αμφικτύων
22/11/2019
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ και ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Κουράστηκα πια...

Γράφει ο Δρ. Λεωνίδας Λ. Μπίλλης
Η λέξη λοιπόν ‘’ιθαγενής’’, ‘’ιθαγένεια’’ και τα παράγωγά της, προέρχεται από τις λέξεις: ‘’ιθύς’’, (=αληθινός), που σημαίνει «κατ’ ευθείαν», και από το ‘’γένος’’ που προέρχεται από το γίγνομαι (καταγωγή, γενιά, σόι) και όχι τον τόπο γέννησης ή τον τόπο διαβίωσης κάποιου ανθρώπου. Πρόκειται για μια λέξη σύνθετη ‘’ιθύς + γένος’’ και ιθαγενής καλείται ο έχων κατ’ ευθείαν σχέση με γένος.
Συνεπώς η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ είναι ένα φυσικό γεγονός το οποίο δεν αποκτάται με κανέναν νόμο έστω και αν τον ψηφίσουν όλοι οι λαοί της οικουμένης μαζί. 
Η λέξη ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ δεν έχει καμία εννοιολογική σχέση με την λέξη ιθαγένεια. 
Ο υπήκοος (υπό + ακοή), είναι αυτός που υπόκειται στην εξουσία ενός κράτους. 
Είναι ο πολίτης που δηλώνει την υπακοή του στα ψηφίσματα του κράτους στο οποίο είναι υπήκοος και κατ` επέκταση έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τους νόμους του κράτους αυτού. Το κάθε κράτος νομοθετεί τις δικές του προϋποθέσεις με τις οποίες δίνει υπηκοότητα. 
Αλλά κανένα κράτος δεν μπορεί να νομοθετεί για την ιθαγένεια κανενός διότι αυτή είναι μία αμετάβλητος βιολογική κατάσταση για την οποία έχει αποφασίσει μόνον η φύση. 
 ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ διότι οι λέξεις πλέον φαίνεται πως νικήθηκαν διά παντός από τους ανθέλληνες.

Η ''κυρία'' το λέει ρητά. Ιθαγένεια και υπηκοότητα είναι το ίδιο. Απλώς η ιθαγένεια είναι μια λέξη που δεν αρμόζει στις Δημοκρατίες. Μετά απ` αυτό είμαι υπερβολικός εγώ που λέω ότι αποσκοπούν στις μιγαδοποιήσεις. Δείτε: ΑΥΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ... https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=575903669828518&id=100022266713649
Δρ. Λεωνίδας Λ. ΜπίλληςΠέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

21 ΝΟΕΒΡΙΟΥ Η ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ.


Το Έθιμο
Την ημέρα αυτή μαγειρεύουμε τον Πολύσπορο ή πολυσπόρια όπως λέμε αυτό το φαγητό. Είναι ένα αρχαιοελληνικό έθιμο για χάρη της θεάς Δήμητρας, Θεά της γεωργίας για να έχουμε καλή σοδειά την επόμενη σεζόν.
ΥΛΙΚΑ
 • Σιτάρι
 • Φασόλια (άσπρα-μπραμπουνοφάσουλα-μαυρομάτικα –κλπ, όλα τα είδη που έχουμε)
 • Καλαμπόκι
 • Ρεβίθια
 • λαθούρια
 • Κουκιά
 • Μπιζέλια
 • Φακές
 • Φάβα
 • Παπούλες
 • Ξερός Αρακάς
Το μαγείρεμα γίνεται την παραμονή της γιορτής, 20 Νοέμβρη.
Αρχίζει λοιπόν το μούσκεμα των σκληρών (καλό θα ήταν κι από 2-3μέρες πριν).Βράζουμε πρώτα τα πιο σκληρά όσπρια (καλαμπόκι, σιτάρι κλπ) και μετά σταδιακά βάζουμε μέσα και τα άλλα. Αυτή η σούπα γινόταν σε ταβά στη φωτιά ή στη σόμπα και σιγοψηνόταν μέχρι να χυλώσει.Σερβίρονται με λίγο από το κατανόστιμο ζουμάκι τους, σε βαθύ πιάτο, με ελαιόλαδο και λεμόνι και λίγο μαυροπίπερο. Σερβίρονταν με τουρσί επίσης ή παστό ψάρι. Όλο το χωριό στο πόδι. Οι κατσαρόλες με τα ξύλα και την πυροστιά παίρνουν φωτιά! Να συμπληρώσω ότι στο χωριό υπάρχει το έθιμο, για το καλό όπως έλεγαν, να δίνει ο ένας στον άλλο και να εύχονται ΚΑΛΕΣ ΣΟΔΕΙΕΣ.
«Την 21ην Νοεμβρίου, οι γεωργοί γιορτάζουν την πολυσπορίτισσα ή Μεσοσπορίτισσα. Πολυσπορίτισσα λένε, γιατί σε πολλά χωριά παίρνουν πολυσπόρια (σιτάρι, καλαμπόκι, κουκιά, κ.λ.π.) και πάνε στην πηγή, τα ρίχνουν μέσα και λένε: όπως τρέχει το νερό, να τρέχει το βιό. Παίρνουν νερό και γυρίζουν. Επίσης τη μέρα αυτή αντί άλλο φαγητό βράζουν τα πολυσπόρια, τρώνε και μοιράζουν και σε δικούς τους για χρόνια πολλά. Μεσοσπορίτισσα, όπως λένε, το είπαν με το να μεσιάζει τότε η πρώιμη σπορά τους. Κι αυτή τη μέρα βασιλεύει η πούλια, αν τύχη ξαστεριά. Κι όπως θα κάμη αυτήν τη μέρα, θα κάμη και τις σαράντα κατοπινές μέρες».

ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΑΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Την βραδιά λοιπόν αυτή γινόταν και το επίσημο άναμμα του τζακιού για το χειμώνα και για το λόγο αυτό βάζανε να ανάψει η φωτιά πολλών ειδών ξύλα . Πρώτα βάζανε ξύλο αρσενικό , π.χ.πουρνάρι, πλάτανο, κέδρο, και ύστερα βάζανε ξύλο θηλυκό βελανιδιά , γκορτσιά.


Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

ΑΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ


 Εικόνα από:
 http://koukfamily.blogspot.com/2019/11/blog-post_581.html


Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Αλώνεται η Ακρόπολη
απειλείται ο Παρθενώνας
Ισλαμικές ροές  εισέβαλλαν
προς το παρόν χωρίς κανόνια
Ω! μα τω Δία  οποία  ειρωνεία !
Ιδού ο "Δούρειος Ίππος" σε νησιά
πόλεις, χωριά και στην Αθήνα
εμείς δια πυρός τους αναμέναμε και σιδήρου
κι’ αυτοί σαν   γοργόνες άοπλοι εκ του υγρού
βγήκαν στοιχείου
Με ανθοδέσμες τους υποδεχθήκαμε
και δι’ εμβατηρίων
και τώρα αντί αντίσκηνων και μοναστηρίων
τους στεγάζουμε εντός  πεντάστερων
ξενοδοχείων
Τώρα πια οι εχθροπραξίες περιττεύουν
ας διαλύσουμε τις Ε.Δ να μην μας κοροϊδεύουν
οι εχθροί εντός των τειχών  μας αλωνίζουν
και οι πολιτικοί μας αδιάφορα σφυρίζουν
Η ηγεσία μας σε πλήρη παράλυση και αμηχανία
διώξιμο  των μεταναστών  ο λαός απαιτεί
με αδημονία
αντίθετη η απόφαση της διεθνούς εξουσίας
αλλαγή του Ελληνικού πληθυσμού   κάνει
δια της βίας
Έλληνες  στα τείχη να σώσουμε  την  «Τροία» 

Αμφικτύων
20/11/2019
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών

http://amphiktyon.blogspot.com/

=========================================================================Αυτοί που ψήφισαν ΝΔ κ. Σύριζα θα πάρουν σπίτι τους από 2 Προσφυγόπουλα, για να δείξουν το καλό παράδειγμα !

Nikos Pazaitis
 

"Μετανάστες" και "πρόσφυγες" στην Ελλάδα του 2019 - Σε 9.5 λεπτά, όλα αυτά που δεν σου έδειξαν ποτέ τα κατευθυνόμενα ΜΜΕ. Στο video φαίνεται ξεκάθαρα η "εμπειροπόλεμη" σε οδομαχίες, "αριστερή" καθοδήγηση των μουσουλμάνων εισβολέων, κατά το 99% άνδρες ηλικιών 20-30 ετών (δίαβαζε λαθρέποικων), απο "έλληνες" αναρχικούς, αντιφα, αλληλέγγυους και άλλους αριστερούς ..ανθρωπιστές, σε μιά απίστευτη ανίερη συμμαχία ΙΣΛΑΜ και ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, κατά της Ελλάδας, κατά του δυτικού πολιτισμού και κατά των ευρωπαικών παραδόσεων..

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

ΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΟΥ ΙΚΤΙΝΕ;

Ανέκδοτο για την χούντα - Επέτειος της εθνικής μας καταστροφής σήμερα. Εξαιτίας του πολυτεχνείου άρχισε μία αλυσιδωτή αντίδραση που έφερε την διχοτόμηση της Κύπρου.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΑ

Εικόνα από: Πολυτεχνείο 17 Νοέμβρη: Ο Υπίλαρχος του άρματος τα λέει ΟΛΑ στην απολογία του!
 https://www.militaire.gr/polytechneio-17-noemvri-o-ypilarchos-toy/


==========================================================================
 
 Γράφει ο Ηλίας Ηλιακόπουλος

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΑ

Πέρασαν τόσες δεκαετίες από την ξενοκίνητη εξέγερση στο Πολυτεχνείο και όμως ακόμη το γιορτάζουν σε αυτή τη χώρα της "φαιδράς πορτοκαλέας".
Πριν φτάσουμε σε εκείνες τις ύπουλες και σκοτεινές ημέρες μερικοί χρονικοί σταθμοί κλειδιά, ίσως μας παρακινήσουν για βαθύτερες σκέψεις ...
Ο Γ.Παπαδόπουλος έχει γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας,έχει κάνει δημοψήφισμα με 64% της σύμφωνης γνώμης του Ελληνικού λαού και ετοιμάζει πυρετωδώς εκλογές στις οποίες προτίθεται να συμμετάσχει με τον πολιτικό φορέα ΕΠΟΚ,που λειτουργεί από το 1973.
Οι παλαιοκομματικοί εμφανίζονται ανέτοιμοι και δεν βλέπουν με καλό μάτι μια τέτοια πρωτοβουλία...
Μια σειρά γεγονότων αυξάνουν το αρνητικό κλίμα που αρχίζει να δημιουργείται για την κυβέρνηση Παπαδόπουλου στο αμερικανικό κατεστημένο.
Ο πόλεμος του "Γιομ Κιπούρ"τεντώνει επικίνδυνα το σκοινί ,γιατί η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να χρησιμοποιηθεί ελληνικός χώρος ως βάση για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή υπό τον φόβο διατάραξης των φιλικών σχέσεων της Ελλάδας με τις αραβικές χώρες αλλά και ενδεχόμενης πυρηνικής εμπλοκής.
Η αμερικανική υπερδύναμις δεν είχε "ευήκοον ους",το αντίθετο μάλιστα ,στο σχέδιο του Παπαδόπουλου για εξόρυξη πετρελαίου στην περιοχή "Πρίνος" της Θάσου με συμμετοχή της Ελλάδας στο 60% επί των κερδών ,έστω και αν αντισυμβαλλόμενες ήσαν εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων...
Πυρίκαυστη ύλη σε αυτό ήταν επίσης ο σχεδιασμός της τότε κυβέρνησης για επέκταση των χωρικών υδάτων από 6 ναυτικά μίλια σε 12...!Δεν είναι τυχαίο ,ότι εκείνη την εποχή,τον Μαιο του 73 συνεδριάζει η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ με δυο χαρακτηριστικές αποφάσεις.
Την ανατροπή του Nixon και την διχοτόμηση της Κύπρου.Ούτε τυχαία είναι η συνάντηση Καραμανλή-Κίσσιγκερ στην οικία του γνωστού τότε δημοσιογράφου Σούλτσμπεργκερ ,τον Αύγουστο του 73 ,για το μέλλον Ελλάδας και Κύπρου...
Την προεργασία για το "Πολυτεχνείο" επιταχύνει το επονομαζόμενο "Σεμινάριο της Ρώμης"...
Σε αυτό οι αμερικανόκοποι μάγειρες συνιστούσαν δια του "αγγελιοφόρου" Αβέρωφ την ταχύτατη αποπομπή Γ Παπαδόπουλου και Σ.Μαρκεζίνη...
Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει...
Πρώτα με τα χοντροκομμένα γεγονότα κατάληψης της Νομικής Αθηνών,όπου η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών ήταν αντίθετη,αφού αναστολή στην φοίτηση θα γινόταν μόνο σε αυτούς τους φοιτητές που δεν παρακολουθούσαν και ήσαν τυπικά γραμμένοι,όχι σε αυτούς που ήθελαν να είναι...
Η κατάληψη της Νομικής τελείωσε βέβαια άδοξα για τους αναρχικούς και τα "αριστερίστικα " στοιχεία.
Παρ ότι η κυβέρνηση τότε εξήγγειλε φοιτητικές εκλογές με την δημιουργία επιτροπών για προπαρασκευή αρχαιρεσιών,οι υποκινούμενοι φοιτητές απέρριπταν ,ό,τι οι ίδιοι πρότειναν ,εγείροντας νέες παράλογες αξιώσεις...Με αφορμή το μνημόσυνο των πέντε χρόνων του Γ.Παπανδρέου οι παλαιοκομματικοί Π.Κανελλόπουλος και Γ.Μαύρος άρχισαν τον "αντικοινοβουλευτικό αγώνα "τους. Με την προτροπή τους συγκροτήθηκε διαδήλωση με αντικυβερνητικά συνθήματα,λιθοβολισμούς κατά Αστυνομικών ,εναντίον των οποίων έγινε χρήση σιδερολοστών και ξύλων... Οι επόμενες ημέρες είναι μία απέραντη προβοκάτσια για την πτώση του Παπαδόπουλου και όσων δικών του απέμειναν.
Ο παράνομος σταθμός εκπέμπει αλλά ο "Ρούφο-γάλης" δεν σκέφτηκε ούτε μια στιγμή να τον κλείσει και μαζί με αυτόν και την φωνή της θλιβερής Δαμανάκη, με παράσιτα και με παρεμβολές στην συχνότητα,κάνοντας έξαλλο τον Παπαδόπουλο για την "παράξενη" αυτή ολιγωρία.Στις δύσκολες εκείνες στιγμές ,όχι για την Επανάσταση αλλά για το Έθνος ολόκληρο,μια μαιμού καραδοκεί .
Και το όνομα αυτού,Ιωαννίδης...
Η 17 Νοεμβρίου 1973 είναι η αποφράς ημέρα για τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και τους πιστούς του συνοδοιπόρους αλλά συνάμα το ξεκίνημα μιας "σεσηπώσας"Μεταπολίτευσης.
Όχι γιατί το καθεστώς έδειξε το σκληρό πρόσωπό του-το αντίθετο μάλιστα- αλλά γιατί έτσι το θέλησαν οι οθνείοι πάτρωνες-κοσμοεξουσιαστές-που διαφεντεύουν ακόμη σήμερα τις τύχες αυτής της χώρας!
Ούτε μια σταγόνα αίμα έπεσε μέσα στο Πολυτεχνείο και αυτό το ξέρουν καλύτερα από τον καθένα οι αυτόπτες μάρτυρες!Το ξέρει ο Υπίλαρχος Μιχάλης Γουνελάς που είχε το γενικό πρόσταγμα στο τάνκς αλλά και το ηγετικό στέλεχος της συντονιστικής επιτροπής φοιτητών Κυριάκος Σταμέλος.
Και οι δυο δεν ζουν σήμερα.Πρόλαβαν όμως και έδωσαν κοινή συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι μεγάλης εμβέλειας.Οι μαρτυρίες τους είναι καταγεγραμμένες και εύκολα προσβάσιμες στον καθένα μας.Μυστήριο βέβαια ο απανωτός θάνατος και των δυο...
Το ξέρει όμως και το "Θείο βρέφος",ο πολύς ,αφάνταστα "οσφυοκάμπτης" ,Λαλιώτης.Εκείνος τότε είχε πει και καταθέσει και αργότερα στο δικαστήριο,πως δεν είδε νεκρούς στο Πολυτεχνείο...
Το γνώριζε όμως και ο αείμνηστος Εισαγγελέας Τσεβάς, ο οποίος με ακλόνητα στοιχεία τότε κατέρριψε τον "μύθο του Πολυτεχνείου"...
Και τότε που είναι οι νεκροί;Που είναι οι ήρωες;Γιατί το παραμύθι μοιάζει δίχως δράκο!
Γιατί οι γιορτές και τα πανηγύρια συνεχίζονται σε δόξα του εν πολλοίς ακόμη καθεύδοντος πλήθους.Για όσους άτυχους έτυχε να κυκλοφορούν τότε στους γύρω δρόμους -και κάποιοι λίγοι απ αυτούς δυστυχώς σκοτώθηκαν από αδέσποτες σφαίρες- ,ρωτήστε κάποιους κομάντος ξένης χώρας, που ήλθαν εκείνη την ημέρα με σκάφος στα ήσυχα νερά του Σαρωνικού,με ειδική αποστολή ,προσάραξαν ,χτύπησαν και έφυγαν και πάλι αόρατα ,ολοκληρώνοντας την συνωμοσία.
Η ιστορία γράφεται πολλές φορές στο παρασκήνιο...

Ηλίας Ηλιακόπουλος