Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

ΑΚΥΡΟΣ Η-ΚΑΙ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΣ!-<ΠΡΑΞΙΣ> ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ!

Φωτογραφία του Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος.

Είναι καί νομικώς ΑΚΥΡΟΣ ή έπαίσχυντος διά τόν Έλληνισμόν <πράξις> τών τώ γνωστώ τρόπω άναρριχηθέντων είς τήν έξουσίαν <ΣυριζΑνέλων> μέ τήν έπικυρίαρχον τής ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ σπείραν τών βουλγαραλβαναθιγγάνων, είς τάς Πρέσπας! Διότι αύτή άντιβαίνει πρός τούς όρους τής ίσχυούσης είσέτι(άκόμη) <Συνθήκης Είρήνης τού Βουκουρεστίου>, ή όποία συνωμολογήθη στάς 28 ΄Ιουλίου (π.ήμερολόγιον) / 10 Αύγούστου (ν.ήμερολόγιον.) τού 1913 είς τό Βουκουρέστιον. Έξ αύτού καί ή όνομασία αύτής, ώς <Συνθήκης τού Βουκουρεστίου>. Είς αύτήν συνέπραξαν τά κράτη τής ΄Ελλάδος, τής Ρουμανίας(Βλαχία), τής Σερβίας, καί τού Μαυροβουνίου (Διόκλεια), άφ ένός, καί τής Βουλγαρίας, άφ έτέρου. Δι΄αύτής έτέθη τέρμα είς τόν Β' Βαλκανικόν Πόλεμον, ήττηθείσης κατ΄ αύτόν τής Βουλγαρίας.
Καί είναι ΑΚΥΡΟΣ διά τό γεγονός ότι τό νύν θεωρούμενον <κράτος>, τό τής ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ(Σκόπια), άπετέλεσεν όχι αύτόνομον περιοχήν, άλλά τήν νότιον άπόληξιν τού κράτους τών Σέρβων. Ήτοι ή Σερβία είχεν σύνορά πρός τήν Έλλάδα τά νότια άκρα τής έπαρχίας της αύής, τής ΒΑΡΔΑΡΣΚΑΣ (Βαρδαρίας). Όπερ σημαίνει ότι ή άπόσπασις αύτής άπό τήν Σερβίαν τό 1991 άπό άλλοτρίους παράγοντας, τούς Άκατονομάστους τού Κογλαβίου τής Ούασιγκτώνος καί τής Ούννικής <Γερμανίας> ήτο έχθρική πράξις κολαστέα κατά τό Διεθνές Δίκαιον! Άλλά καί ή νύν <Πράξις τών Πρεσπών> είς τήν όποίαν προέβησαν οί ένοχοι ΠΡΑΞΕΩΣ Παραδόσεως Έθνικού Όνόματος καί Προσδόσεως Έθνικότητος... <μακεδόνων>(!!!) είς σεσημασμένους βουλγαραλβαναθιγγάνους, άνευ τής προσυπογραφής τού σχετικού κειμένου τής Έθνικής αύτής Προδοσίας καί άπό τήν πρός τούτο δικαιουμένην Σερβίαν είναι καί αύτή άντικειμένη πρός τά Διεθνή Νόμιμα, είς τά πλαίσια τών όποίων κινείται πλέον καί ή Σερβία!! Διότι αύτή ή <Συνθήκη τού Βουκουρεστίου> ίσχύει. ΔΕΝ ΚΑΤΕΛΥΘΗ! Διότι ούδείς άπό τού 1913 καί έντεύθεν έκ τών άμέσως ένδιαφερομένων κρατών ήγειρεν ποτέ τοιούτον θέμα!
Άρα τά Άρμόδια Έλληνικά καί Διεθνή Δικαστήρια θά προβούν είς τάς άπαραιτήτους Άποφάσεις Έξαφανίσεως τής ΑΚΥΡΟΥ καί ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΣΗΣ τόν ΈΛΛΗΝΙΣΜΟΝ έπαισχύντου <συμ-Πράξεως τών Πρεσπών> τής 12.06.2018 είς έθνικήν άτίμωσιν τού Έλληνισμού, είς τήν όποίαν προέβησαν οί κατηγορούμενοι, οί ύπόλογοι διά ένεργείας κατά τού Έθνους καί τού Κράτους μας <ΣυριζΑνέλοι>.
23.06.2018

 
Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου