Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΒΑΡΔΑΡΙΑ, όχι...<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ> Η <ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ>

Φωτογραφία του Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος.

Ή περιοχή αύτή του Αίμου τής άλλοτε Νοτίου Σερβικής Έπικρατείας καλείται έπί μίαν χιλιετία ΒΑΡΔΑΡΙΑ, ήτοι <χώρα> του Βάρδα(Άρδα), του Όρμητικού (με ταίς πολλαίς δίναις)ποταμού.
 Ή ίστορική Μακεδονία, -ήτοι ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!-, <περικλείεται> στους νομούς της Πιερίας,τής Ήμαθίας και της Πέλλης. Πέραν αύτών κείται ή Δαρδανία με τους γνωστούς Έλληνικούς οίκισμούς των Σκόπων,τών Στόβων, τής Ήρακλείας(Μοναστήρι), της Γευγελής κ.ά..Τήν όποία κατέλαβον οί βούλγαροι διά του έκ Λαρίσσης, του έκσλαυισθέντος Βλάχου-Έλληνος στρατηγού των και έπειτα... τσάρου των Σαμουήλου Κομητοπούλου(977-1014), υίού του Νικολάου Κομητοπούλου. 
Τού όποίου Σαμουήλου το Κράτος των Τρομοκρατών του κατελύθη το 1014 άπό τον Νικηφόρον Ξιφίαν, του...<τσάρου> του θανόντος τούτου ένεκα δι΄άποπληξίας!!!
-ΤΌ 1993 έπεβλήθη...άπό τους άγγλαμερικανούς-τούς έπιβούλους τούτους μισέλληνας!-, στον ΟΗΕ(με την συγκατάθεσι, καί των αύθαιρετησάντων, των αντιπραξάντων κατά του έθνικού μας δικαίου και συμφέρονος Κων.Μητσοτάκι(πρωθυπουργούντος), Μιχ. Παπακωνσταντίνου(ύπουργού έξωτερικών) και Κων.Καραμανλή(προέδρου του κράτους της Έλλάδος), καί μέ την συγκατάθεσι και άλλων έπιόρκων δεξιών καί άριστερών <πολιτικών> ως..."πρόχειρον"(!!)... <όνομα> του νεοσυσταθέντος, -διά άποσχίσεως το 1991,περιοχής της Νοτίου Σερβίας-, τό..."πρώην γιουγκοσλαυική δημοκρατία της Μακεδονίας>!!!
Όπερ συνιστά, βεβαίως, τραγέλαφον, προσβολήν, διά του...<πρώην>, της κοινής λογικής!! 

Διότι ούδέποτε ύπήρξεν τούτο...<δημοκρατία>, πολλώ δε μάλλον δεν ύπήρξεν.. <Μακεδονία>!!
-ΒΑΡΔΑΡΙΑ ήτο και είναι το...φυσικόν όνομα του πολυεθνικού κρατιδίου αύτού! Καί πρός έντός, έκτός και τά...πλησίον μέρη και διά... πάσαν χρήσι!!!! Και ούδέν έτερον!!! 

Και έτσι έκαλείτο και καλείται άπό τους Βορείους Έλληνας.
Διότι ή κατάστασις αύτή, μέ τον καθημερινόν πλέον έμπαιγμόν της λογικής και τής ίστορίας μας, ύπερέβη τά όρια του γελοίου!!!-
28.01.2018


Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος