Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Γράφει η Γεωργία Αλτιντασιωτου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΠΥΡΦΟΡΟΣ" ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η πρόσφατη είδηση για απόφαση κατάχωσης του Ναού της Αφροδίτης,από την ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,μας προκαλεί αγανάκτηση και οργή, και μας βρίσκει αντίθετους όπως και πριν μερικά χρόνια, που κινητοποιηθήκαμε μαζί με άλλους συλλόγους,φορείς και κατοίκους της περιοχής και καταφέραμε να αποτρέψουμε την κατάχωση του Ναού (με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας,συλλογή υπογραφών,φύλαξη του χώρου,ασφαλιστικά μέτρα κ.α.).Αφού λοιπόν ενημερωθούμε πρώτα διεξοδικά για την εξέλιξη του θέματος,δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε και πάλι με όποια μέσα διαθέτουμε,για την διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και για την ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης,την οποία θεωρούμε ως έγκλημα κατά του πολιτισμού.
7-12-2018
Το Δ.Σ. του Συλλόγου "Προμηθεύς Πυρφόρος"

 Γεωργία Αλτιντασιωτου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Η εικόνα ίσως περιέχει: εσωτερικός χώρος 

Τά Πρόπυλα τού Ναού είς τό Άρχαιολογικόν Μουσείον Θεσσαλονίκης.
Γράφει ο Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος
Η ΔΙΑΣΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οί κρατούντες, κακή τή μοίρα, σήμερον είς τά δημόσια πράγματα τού τόπου καί οί...είδικοί φερόμενοι...σύμβουλοί των θεωρούν..περιττήν τήν έκδήλωσιν μερίμνης άποκαταστάσεως-μερικής, έστω-τού Μνημείου(κοινού Τρώων- Μακεδόνων) τού Ναού τής Θεάς Άφροδίτης, τού παρά τήν Πλατείαν σήμερον Άντιγονιδών Θεσσαλονίκης!!!
Καί δι΄ αύτό...έπείγονται νά τό...καταχωνιάσουν όλως!!! Προφανώς ίνα καταστή τό έμπεδον αύτού πάλιν...οίκόπεδον καί άνεγερθή έπ΄ αύτού κάποια- τού γνωστού...καραμανλικού τύπου!!...πολυκατοικία!!!
Τό θέμα έπείγει!! Καί πρέπει αί Όργανώσεις τών Έλληνοπρεπών ν΄ άναλάβουν πάλιν δράσιν, ώς πρό έτών έπραξαν, προκειμένου ν΄ άποσοβηθή τό μελετώμενον νά τελεσθή νέον έγκλημα κατά τού Πολιτισμού τής Πόλεως τών Διοσκούρων(τών Πολιούχων- Κλειδοκρατόρων αύτής Κάστορος καί Πολυδεύκους)!!
Άντί άναλήψεως έπιχειρήσεως άναδείξεως όλης τού Μεγάλου Ίερού τών Τρώων καί Μακεδόνων, ήτοι τού Ναού τής Θεάς ΄Αφροδίτης, τής Θεάς τής Ούρανίας Πνευματικότητος, είς τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης(Θερμαϊδος), τήν όλην κατάχωσιν αύτού καί οί κρατούντες άπεργάζονται!!! Έκβάλλουν έτσι καί τόν βδελυρόν άντιμακεδονισμόν καί άνθελληνισμόν των!!Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο. 
 Ό άναπαραστώμενος Ναός τής Θεάς Άφροδίτης

 Ό Ναός κείται έν έρειπίοις, παρά τήν Πλατείαν Άντιγονιδών Θεσσαλονίκης, άπό τών ήμερών τής Μεγάλης Σφαγής τών 18.000 Θεσσαλονικέων είς τόν Ίππόδρομον καί τήν πόλιν, τήν 11ην Άπριλίου τού 391 .μ.Ά.Τ(μετά Άπολλώνιον Τυανέα τόν Θεόχρηστον)!!! Πράξις, ή όποία διεπράχθη άπό τά μιάσματα τής οίκουμένης έκείνα τόν δυνάστην Ρώμης...<Θεοδόσιον>(Ίεχωβαδόσιον) καί τόν διαβόητον μισέλληνα φαιοφόρον τού Μιλάνου...<Άμβρόσιον>, τόν τήν βρώμαν τού μισελληνισμού
άναδώσαντα!!

Έν Θερμαϊδι, τήι Άφροδιτίαι, τής 8ης Δίου 2018 μ.Ά.Τ.
Είκόνες:1.-Ή πρός τού 392 μ.Ά.Τ. Θεσσαλονίκη. Ό ίππόδρομος.-2.Ό άναπαραστώμενος Ναός τής Θεάς Άφροδίτης. -3. Τά Πρόπυλα τού Ναού είς τό Άρχαιολογικόν Μουσείον Θεσσαλονίκης.

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου