Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΛΩΣΣΩΝ ! - ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ-ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ!

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο


Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

Καθημερινώς παριστάμεθα μάρτυρες μιάς καταστάσεως, ή όποία παρέχει τήν είκόνα μιάς κοινωνίας καί ένός κράτους, έκ τών όποίων έκδηλούται μία πλήρης άδαιφορία, άλλά καί άπαξίωσις τής Έλληνικής μας Γλώσσης!! Ένώ ή ξενομανία καί ή ξενογλωσσία(έπιγραφαίς έπωνυμιών έπιχειρήσεων καί έμπορικών καταστημάτων μόνον είς τήν...άγγλικήν!!!)!!
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Οϊ Έλληνες δέν διδάσκονται πλέον ΄Ελληνικά είς τά σχολεία καί τά Πανεπιστήμια, κατά τρόπν άρμόζοντα πρός τήν άνάγκη, άλλά καί τό χρέος καί τό καθήκον ένός κληρονόμου ένός άπαραμίλλου, προαιωνίου γλωσσικού Πολιτισμού!
ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΙΑΣ!
Άντί τής όλης Έλληνικής Γλώσσης, καί δή τής κλασσικής Έλληνικής Γλώσσης, έχει έπιβληθή στήν διοίκησι, τήν έκπαίδευσικαί αύτήν τήν έθνικήν μας κοινότητα ένα τεχνητόν κατασκεύασμα γραφείου <γλώσσης>, δήθεν <δημοτικής>, μάλλον άντιδημοτικής, ή όποία άντιβαίνει πρός τούς βασικούς κανόνας τής γραφής-συντάξεως, τής κυριολεξίας, τής λεκτικής πληρότητος(βάσει τού διαχρονικού λεκτικτικού-λεξιλογικού μας πλούτου, τής τονικότητος τών λέξεων(άχί παρατονισμοί ή...άτονικότητες!), τής ώφελείας έκ της διατηρήσεως τών άφηρημένων όρων καί έννοιών, τών άποδιδομένων άπό τά τριτόκλιτα(ούσιατικά, έπίθετα, μετοχαίς) κ.ά.
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΜΑΣ.
Ίστάμεθα μετά τού δέοντος σεβασμού πρός τό Ποαιώνιον Γλωσσικόν μας Έποικοδόμημα! Τιμώμεν τήν Έθνική Γλωσσικήν, ώς καί τήν έν γένει μακραίωνα Πολιτιστικήν μας Παράδοσι! Καί αύτήν όφείλομε νά τήν προβάλλωμε πάλιν στά Έκπαιδευτικά μας Συστήματα όλων τών βαθμίδων τής Έκπαιδεύσεως, μεριμνώντες πάντοτε διά τήν διαρκή άσκησί μας στήν Έλληνογνωσίαν, τήν Έλληνομαθείαν, τήν όποίαν μάς παρέχουν πάντες οί άπό Όρφέως καί έντεύθεν κλασσικοί μας συγγραφείςέως τού Άλεξάνδρου Παπαδιαμάνη.
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ
Τούτο τό καθήκον έπιβάλλεται όπως έπιτελούν πάσαις αί όργανώσεις καί οί όμιλοι Άνασυγκροτήσεως τού Έθνικού μας έν γένει βίου. Τά μέλη τών όποίων είναι έμποτισμένα μέ τά νάματα τής Έλευθερίας τού Πνεύματος, τής Έλευθεροθρησκείας, τής Φιλοπατρίας καί τής Δημοκρατικότητος(Άμεσος Δημοκρατία, κατά τά συστήματα τών Έλληνίδων πόλεων τού παρελθόντος, έως τού στυγερού μεσαίωνος).-
ΟΜΙΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Μεταξύ αύτών τών όμίλων καταλέγεται ό ΈΛΛΑΝΙΚΟΣ--<ΕΣΤΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ>- .<ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ>:OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
-ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ:NΑΙ είς τήν ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝ, τό Συντακτικόν καί τό Λεξικόντης ΚΟΙΝΗΣ ΄Έλληνικής Γλώσσης τού Άχιλλέως Δαρδανού(Τζαρτζάνου)).
ΌΧΙ είς τήν έπιβληθείσαν τό 1976 Άντιπνευματικήν ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΝ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΠΕΒΑΛΟΝ ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΑΙ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΚΑΙ ΕΞΕΤΟΠΙΣΑΝ ΟΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗΝ(<ΑΡΧΑ;ΙΑΝ>) ΜΑΣ ΛΑΛΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΣΑΝΤΑ ΓΕΝΕΑΣ-ΓΕΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΝΤΑ ΛΟΓΟΝ!!!
Διεύθυνσις έπικοινωνίας:
https://www.facebook.com/groups/244790756057443
Έν Θερμαϊδι, τήι Έρμοδίτηι τής 20ής Δίου 2018 μ.Ά.Τ.
Είκόνες: 1. Ή Έλληνική Λαλία είχεν κατακλύσει, διά τής δημιουργικής πνευματικής της δυναμικής, άπασαν τήν Μεσόγειον! Νύν, όμως: έσσυρικνώθη καί συρρικνούται όλονέν!!!.-2. Ό Διδάσκαλος Πλάτων ό Άθηναίος, ό Άρχιερεύς τού Έλληνος Λόγου(Λαλία καί Ψυχισμός).-3.-Ό Διδάσκαλος Άδαμάντιος Κοραής(Νεοαττικισμός-Καθαρεύων Λόγος).

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου