Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

ΕΙΣ ΚΑΣΤΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΝ,ΠΟΛΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΡΜΑΪΔΟΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΙΣ ΚΑΣΤΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΝ,ΠΟΛΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΡΜΑΪΔΟΣ

Άγάλματα τών Διοσκούρων έν Ρώμη.

Διοσκούρων σήμερον, Κάστορος καί Πολυδεύκους, μνήμης Ίερά Τελετή έν τώι Ναώι τών Μεγάλων Θεών τής πόλεως Θερμαϊδος, τής άλλως Θεσσαλονίκης, λαμβάνει χώραν άπό τόν Όμιλον Έλλήνων Όλυμπιστών. Τών πολυϋμνήτων Πολιούχων τής πόλεως ήμών Θερμαϊδος, ώς καί τής Λακώνων ένδόξου Σπάρτης τό περιήχημα τών ύπέρ αύτών ύμνολογιών καθ΄ άπασαν τήν Έλλαδα άκουσθείτω, ότι τών Πανελλήνων τό Καύχημα οί Υίοί τής Λήδας γεγόνασι! Φωστήρες ζωής, φώς παρέχουσιν πνεύματος τοίς χωρούσιν την όδόν της άνακτήσεως των Έλληνικών Άρετών. Άτινας έπί μίαν καί ήμισείαν χιλιετίαν στυγεροί μισέλληνες φαιοφόροι έστέρησαν άπό του φιλοθέου όλυμπικού ήμών Έθνους! Λαμπάδες νοηταί είσί οί έκλάμψαντες έν πολιτείαις Έλευθέρων Έλλήνων Διόσκουροι. 
Οί τάς κλείδας τής πόλεως Θερμαϊδος κρατούντες. Διό και Πολιούχους αύτής άείποτε καλούμεν. 
Καί γεραίρομεν αύτούς σήμερον άναποθέτοντες άνθη έπί του χώρου του καταπατηθέντος και δηωθέντος, άπό φαιοφόρους και μεχμετιστάς μιαντήρας, Ίερού αύτών Ναού.Άπελευθέρωσις Θερμαϊδος τό 1912.

Σήμερον δε, έν ταύτώι, τοίς Διοσκούροις έν τήι πόλει ήμών τά Έπινίκια του Έθνικού Πατριωτικού ήμών Στρατού έορτάζομεν, τά έκ τών Άγώνων των Πανελλήνων ύπέρ τής Έλευθερίας Μακεδονίας, Ήπείρου, Θράκης, Άσιατικής Έλλάδος,Νήσων Αίγαίου, Κρήτης και Κϋπρου. Και δή τής Έλευθερίας τής Μητρικής Γής Άλεξάνδρου τού Νικηφόρου Μακεδόνος.
Σήμερον 26η μηνός Μακεδόνων Ήραίου, ήμέρα Έορτής της Έλευθερίας της πόλεως ήμών έκ της άποτάξεως κατ΄αύτήν τό έτος 1912 μετά Άπολλώνιον Τυανέα τον Θεόχρηστον, του πολυχρονίου ζυγού τού Έλληνισμού ύπό τόν δυναστικόν έσμόν συρφετού έξ έθνους άποτελεσθέντος τό πλείστον έκ βίαι περιελθόντων είς τήν μάνδραν τών έξ έξισλαμισμών κάι έκτουρκισμών έγχωρίων ύποτεταγμένων τής άλλης σκεπτομορφής δυνάστου καί δεσπότου τής έρήμου καί τής έρημώσεως, μισέλληνος καί μισοκόσμου τυράννου ψυχών τε καί σωμάτων !!
Δοξάζομεν σήμερον οί όλυμπικοί έορτασταί τούς Πολιούχους τής πόλεως ήμών Θερμαϊδος, τής άλλως Θεσσαλονίκης,της Μακεδονικής Έστίας ήμών των Έλλήνων, Παναγίους Κάστορα και Πολυδεύκην, ώς καί τούς Πανέλληνας Ήρωας στρατιώτας τού νικηφόρου Μακεδονικού Άγώνος. 

Ών τήν δικαίωσιν διά τής στάσεως βίου ήμών θέλομεν, άποτρέποντες τούς στυγερούς μισέλληνας και έγχωρίους δουλαγωγούς άλλοτρίων άπό τού άμαυρώσαι τήν Ίεράν αύτών μνήμην καί τήν Μακεδονίαν καί τήν Έλλάδα πάσαν περιαγαγείν είς κύκλον καταδυναστεύσεως αύτής πάλιν.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΙΣ ΚΑΣΤΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΝ,ΠΟΛΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΡΜΑΪΔΟΣ

Νόμισμα ΘερμαΪδών, έν ώι είκονίζονται οί Πολιούχοι καί Κλειδοκράτορες Θερμϊδος(Θεσσαλονίκης) Πανάγιοι Κάστωρ καί Πολυδεύκης.

Διό έκβοώμεν: Αίωνία ή Μνήμη τών Πολιούχων Πόλεως Θερμαϊδος Διοσκούρων Κάστορος καί Πολυδεύκους!!
Αίωνία ή Μνήμη τών Ήρώων τού συνέχειαν έχοντος Μακεδονικού Έθνικού Πανελλήνων Άγώνος!!
Γένοιτο!-Γένοιτο!-Γένοιτο!
Έν Θερμαϊδι τήι Άφροδιτίαι τής 26ης μηνός Μακεδόνων Ήραίου 2018 μ.Ά.Τ.
Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου