Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΑΓΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

Καλημέρα, φίλοι!
Καί ό Άγών ύπέρ τής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας πρέπει νά συνεχισθή άδιαλείπτως!
Αί έκδηλώσεις ύπέρ τής Έστίας τού Μακεδονικού Έλληνισμού είναι άναγκαίον όπως έχουν διάρκειαν καί πατριωτικόν πάθος!! Τούτο φοβούνται οί παρακμίαι τής <άριστεράς> τών καλοβολευμένων καί καλοθρεμμένων άπό τό δημόσιον <γαζοφυλάκιον>!
Μισούν τήν Έλληνικήν φυλήν, τήν Έλληνικότητα!! Ταυτίζονται πρός τόν μισέλληνα ψευδιστορικόν, γερμανόν έκείνον Φαλμεράϋερ!! Τόν όποίον...άπηγοήτευσαν(!!) οί έξ έξαντλητικής έργασίας κακοπαθόντες άγρεργάται τής Πελοπονήσου!!! Καί είς τά πρόσωπά των είδεν πολλάς... ρυτίδας καί όχι τό ...λείον τής έπιφανείας τού προσώπου τού άγάλματος τού Έρμού τού Πραξιτέλους! 
Καί έτσι...συνήγαγεν(!!) τά... <συμπεράσματά> του περί τής προελεύσεως τού γένους ήμών τοιούτος μισέλλην!!
 Όπως όμως πράττουν ήδη καί κάποιοι έξ έκείνων, οί έξ Ήπείρου Βορείου καί Ύπερβορείου έλθόντες καί έν Έλάδι μάλιστα διαμένοντες, οί άπό τού 1990 άπελπεις, νήστεις καί διψώντες!! 
Οί εύρόντες έν Έλλάδι περίθαλψιν, τροφήν, στέγην, έργασίαν, χρημάτια, κομποδέματα καί ίσχυρόν άκολούθως...βαλάντιον!! Οί <άλβανοί>, οί εύεργετηθέντες παρ΄ ήμλων άχάριστοι καί άγνώμονες!! Οί ύβρίζοντες άπό έτών ήδη τήν εύεργέτιδα αύτών Έλλάδα!! 
Οί άχαρίστως φερόμενοι έναντι αύτής!! Καί οί τούς έχθρούς τού Έλληνισμού(άμερικανούς, άγγλους, σλαύους καί τούρκους)... έπιβραβεύοντες διά τήν άνθελληνικήν δράσιν αύτών είς τό Μακεδονικόν Ζήτημα καί άναγνωρίζοντες ώς...<μακεδονία>(!!!) τήν <ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ>(Σκόπια)!
Αί άνά τήν Έλλάδα έκδηλώσεις Συγκεντρώσεων(<ΈΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ>) ύπέρ τής ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ μας πρέπει νά έχουν διάρκειαν, έως τής πτώσεως τών διά τών γνωστών <τρόπων> κρατησάντων είς τήν έξουσίαν έκποιητών τής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας <ΣυριζΑνέλων>!! Άπαίτησις τών ούτω ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ δέον όπως είναι:

1) ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ έκ τής έξουσίας τών (κατ΄)έχομένων τώρα αύτής <ΣυριζΑνέλων>, 
2)ή άνάδειξις ΣΥΝΤΑΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ πρός Μεταβολήν τού ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ πρός ΑΜΕΣΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ! (Ήτοι τούς Άλ Τσύπραν καί Παν. Καμμένον, άπελθησομένους τής έξουσίας, δέν πρέπει νά τούς διαδεχθούν οί τής οίκογενείας Κων. Μητσοτάκι, οί Κυριάκος καί Θεοδώρα Μητσοτάκι, οί τά αύτά φρονούντες μέ τούς Άλ Τσύπραν καί Παν. Καμμένον έπί τών Έθνικών Θεμάτων τής Μακεδονίας καί τής Κύπρου κ.ά.).-

Θερμαϊς, Σεληνία, 3η τού Τρυγητού, 2018 μ.Ά.Τ.
Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος
========================================================================

 
Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος H ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΣ <ΠΡΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ>.-Ή τοιαύτη <Πράξις τών Πρεσπών> τών <ΣυριζΑνέλων> είναι...<ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ>!! Ήτοι μή...έπίσημος!! Πλήν όμως, ώς τοιαύτην, τήν...άξιοποιούν οί έπικυρίαρχοι τής ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ(Σκόπια) βουλγαραλβαναθίγγανοι, έχοντες τήν στήριξιν τών άμερικανών, άγγλων, τούρκων καί ίσλαμοφασιστών τού <Κόλπου>!! Διό έπάναγκες ή...άποδρομή τών <ΣυριζΑνέλων> έθνομηδενιστών άπό τήν έξουσίαν! Τήν όποίαν όφείλουν νά παραδώσουν είς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ πρός Μεταβολήν,ΆΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΝ, τού Πολιτεύματος καί όχι είς τήν οίκογένειαν Μητσοτάκι! 03.09.2018
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου