Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Ή είδησις ούδόλως άπησχόλησεν τό...κράτος τών "ΣυριζΑνέλων"!!

 Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ


Ή είδησις περί τής ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ώς Δευτέρας Γλώσσης τού κράτους τής Αύστραλίας τής ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ούδόλως άπησχόλησεν τό...κράτος τών "ΣυριζΑνέλων"!! Άλλά καί τόν καλούμενον... "πνευματικόν κόσμον" τόν πολλάκις έν άκοσμία τελούντα!!! Ούδέ δέ τά παρ΄ αύτού έλεγχόμενα δίκτυα τής δημοσίας ραδιοτηλοψίας!!
Καί διατί νά τά άπασχολήση;; Ένετάχθησαν καί αύτά είς τό γενικόν τέλμα τής Γενικής Παρακμής τού βίου τών Έλλήνων τής σήμερον,καθιστάντος εύκολος λεία είς παντοίους, άλλογενείς, άποκτώντας άθρόως ίδιοκτησίαν έπί Έλληνικής Γής(Χαλικιδική, Θράκη, Κρήτη κ.ά.)!! Ένώ ή Γενική Έθνική μας Παράδοσις, ή Πολιτιστική καί Πολιτική, έγράφεται είς τά παλαιώτερα τών ύποδημάτων τών έγχωρίων...άριστερών όλοκληρωτικών καί θιασωτών τού βολεύματος καί τής άντικοινωνικής-άντικοινωνιστικής άτομικής των καλοπεράσεως!!
Έίς τά "πανεπιστήμια, -τά όποία κατέστησαν άπό τάς κομματικάς συμμορίας καί τά κακοποιά στοιχεία τών ψευδαναρχικών-ψευαντεξουσιαστών τρομολάγνων άπαντα..."άχούρια"!!!-, όχι μόνον δέν έκδηλούται κάποια τάσις άναβαθμίσεως τής σπουδής τών Έλληνικών Γραμμάτων, άλλά ύποβαθμίζεται συνεχώς ή Έλληνοπαιδεία!! Καί ένώ όλοι οί είς αύτά φοιτώντες δέν θά έπρεπε νά τυγχάνουν ούδενός πτυχίου, έάν προηγουμένως δέν είχον εύδόκιμον έπίδοσιν είς τήν σπουδήν τής Έλληνικής Γλώσσης καί δέν έφθέγγοντο καί έγραφον είς τήν Γλώσσαν τού Έλληνοπρεπούς Καθαρεύοντος Λόγου, ώς τόν περιέγραψεν ό Μέγας Διδάσκαλος ΄Αδαμάντιος Κοραής, έν τούτοις κατηργήθη ήδη ή διδασκαλία άπό κειμένων τής Γλώσσης τού Πλάτωνος καί τού Άριστοτέλους!!! Καί τό..."μάθημα" τό σχετικόν είς τάς..."φιλοσοφικάς" σχολάς θ΄ άνάγεται μόνον είς μίαν..."γραμματολογίαν" περί τού βίου τών παραγόντων τού Πνευματικού μας Πολιτισμού καί ούδέν έτερον!!!Προεχειρίσθη δέ αύθαίρέτως ώς τάχα..."κοινή" μας "γλώσσα" καί..."διδάσκεται" είς τά "Λύκεια" μόνον ή ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ τών άγραμμάτων Ψυχάρη-Τριανταφυλλίδου!!! Διότι άνθελληνίζοντες, θεωρητικοί δέ τού Ήσσονος Πνευματικού Μόχθου καί τής Πνευματικής Ραστώνης ούτως...ήθέλησαν!! Καί τό έπέβαλον τούτο διά τών παντοειδών... κυκλωμάτων καί "σχέσεών" των!!!
03.04.2017


Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος