Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΟΝΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ;;;; ΔΙΑΤΙ...ΑΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ;;; ΤΙ...ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΙΝ ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ;;;

 Αποτέλεσμα εικόνας για οι τρεισ δολοφονοι ιεραρχεσ

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΟΝΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ;;;;
ΔΙΑΤΙ...ΑΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ;;; ΤΙ...ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΙΝ ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ;;;
Συνιστά πρόκλησιν πρός τόν Έλληνισμόν ή διατήρησις, είς τά πλαίσια τής έθνικής μας ζωής, τού βίαι επιβληθέντος έφ΄ ήμάς έθνοκτόνου καθεστώτος τού μισελληνικού, μισαλλοδόξου θρησκευτικοφανούς, όλοκληρωτικού, έξουσιαστικού-τυραννικού δόγματος τού έβραιοχριστιανισμού!! Άλλά, σύν τούτω, καί ή...τέλεσις..."έορτών" ύπέρ έκείνων, οί όποίοι έπρωτοστάτησαν είς τάς κατά τού ΄Ελληνισμού γενοκτονίας, τήν κατ΄ αύτού έθνοκτονίαν!!! Τούς όποίους οί τά φαιά φορούντες, έξουσιασταί ψυχών άμνημόνων συνελλήνων καί έθνικών περιουσιακών πραγμάτων, περιβάλλουν μέ τιμάς καί... δόξας!!! Καί τούτο,διότι ούτοι έπετέλεσαν τοσούτον στυγερόν έργον κατά τού Έθνους τού Έλληνικού, τό όποίον Έθνος συνιστά τόν κύριον πυλώνα τού παγκοσμίου πολιτισμού!!
Καί άναφερόμεθα είς τήν κατά τήν σήμερον άργίαν τών έκπαιδευτικών ίδρυμάτων τής χώρας!! Όπερ λαμβάνει χώραν, προκειμένου νά τιμηθούν τρείς δολιοφθορείς τού Έθνικού μας Πολιτισμού!!! Τρείς έχθροί τού Έλληνος Λόγου καί τών Έλληνικών Γραμμάτων!!! Ό άρμενοκαπαδόκης Βασίλειος(;) Κασαρηνός, ό γεννηθείς είς Συρίαν Ίωάννης Άντιοχηνός(Γιοχαννάν Ίμπν Μανσούρ) καί ό, άρμένιος ώσαύτως, Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός (Κρικόρ Ναζιανζιάν)!!
Καί οί τρείς έζησαν έπί έποχής τού Άγίου Ίουλιανού τού ΠΑΡΑΣΤΑΤΟΥ τού Έλληνισμού, τού ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ αύτού τών ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, τού συμπαρασταθέντος είς τόν Έθνικόν τού Άγώνα παρά τών Ίεροφαντών καί Διδασκάλων έπίσης, ώς Αύτός,τών Έλληνικών Γραμμάτων, τού Λιβανίου καί τού Μαξίμου(τού Έθνομάρτυρος). Ούτοι, οί "Βασίλειος", "Ίωάννης" καί "Γρηγόριος" ούδεμίαν έκτίμησιν δέν έτρεφον πρός τό Έθνικόν ήμών Πνευματικόν Έποικοδόμημα, άλλά καί: Ό πρώτος, ό ύποδαυλίασας τήν έχθροπάθειαν πρός τόν άνεξίκακον Όλυμπιστήν Ίουλιανόν, ... διέγραφεν(!!!) μετά άπυθμένου θράσσους καί άβύσσου κακοηθείας πάσαν αύτού(τού Έλληνος Λόγου)... άξίαν("...άν έχωσιν τά τών Έλλήνων γράμματα άξίαν...!!)("Λόγος περί Έλληνικών Γραμμάτων" αύτού)!!! Ό δεύτερος, έλκων τήν καταγωγήν του άπό άραβικήν γενεάν, ώργάνωνεν συμμορίας κακοποιών καί τούς "...άπέστειλεν ..."(κατά τόν "Εύσέβιον" Καισαρηνόν) κατά "...Έλλήνων ίερών..."(καί αύτός κατέστρεψεν τόν περιώνυμον Ναόν τής Έφεσσίας Άρτέμιδος!!!)!!! Ό δέ τρίτος έγραφεν άπό Ναζιανζόν...όγκώδεις "Λόγους Στηλητευτικούς"(2) κατά τού Ίουλιανού καί τών Έλλήνων!! Έκ τού...σύνεγγυς πρός αύτούς έδρα ύπούλως καί ύπονομευτικώς κατά τού Έλληνισμού καί ό..."Άθανάσιος", ό..."άνθρωπίσκος", ώς τόν άπεκάλει ό Ίουλιανός, όστις έσκάρωσεν δύο χυδαία, ποταπά, ύβριστικά "ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ" όγκώδη λιβελλογραφήματα, κρυπτόμενος, έκτοτε, είς ύπόγεια τής Άλεξανδρείας, έως τής δολοφονίας τού Έλληνος καί Γενναίου Ίουλιανού!!!
Δέν στηλητεύομεν μόνον τήν άθλιότητα αύτήν κηρύξεως άργίας είς τά έκπαιδευτικά ίδρύματα τού τόπου, χάριν τών άνωτέρω μισελλήνων!! Έκείνο τό όποίον είναι έξοργιστικόν είναι τό κατάντημα τής καλουμένης..."πνευματικής" κοινότητος καί δή τών καλουμένων..."πανεπιστημιακών"!!! Οί όποίοι, έπί διακόσια ήδη έτη (μεσ)έλευθέρου έθνικού βίου, δέν ώρθωσαν άνάστημα, ίνα είπουν είς τούς ρασοφόρους: "Στήτε, έως έδώ ή τοιαύτη κακοήθης παράστασις είς βάρος τού Έλληνισμού! Τό Έθνος έχει πραγματικούς Μαχητάς τού Έλληνικού Πνεύματος καί τούς όποίους ΥΠΟΧΡΕΟΎΤΑΙ νά τιμήση!!"!!! Ούδείς όμως, έκ τών τοιούτων, βολευμένων είς διαρκείς άργίας καί τών άπαρεσκόντων νά ένασχοληθούν μέ τά Ζητήματα τής έμπεριστάτου Πατρίδος Έλλάδος, ήγέρθη πρός τούτο άπό τήν βολικήν του καθέκλαν!!!
Ήμείς όμως οί Έλληνες Όλυμπισταί Θρησκευταί τιμώμεν σήμερον καί τήν μνήμην έορτάζομεν τού ΟΡΦΕΩΣ τού ΘΕΟΛΟΓΟΥ, τού ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ τού ΠΥΘΙΟΧΡΗΣΤΟΥ καί τού ΠΛΗΘΩΝΟΣ τού ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΟΣ, τών τριών αύτών ένδόξων ΙΕΡΟΦΑΝΤΩΝ τής Πελασγίδος-Έλληνίδος Γής!!
30.01.2017 μ.Ά.Τ.

δημητριος καλας