Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Διεκδικούμε “Ό,τι Ιστορικώς, Φυλετικώς, Εθνολογικώς, Γλωσσικώς και Πολιτιστικώς ανήκει στην Ελλάδα”...

141216 PLEVRIS
 http://www.elkosmos.gr/apoklistiko-olokliro-to-kimeno-tis-idritikis-diakirixis-tis-politikis-kiniseos-tou-konstantinou-plevri/
Διεκδικούμε “Ό,τι Ιστορικώς, Φυλετικώς, Εθνολογικώς, Γλωσσικώς και Πολιτιστικώς ανήκει στην Ελλάδα” Σκοπός του παρόντος είναι να προσδι­ορίση τον δημόσιον λόγον της πολιτικής κινήσεως ‘‘Ε.Μ.Ε.Ι.Σ’’ (Ενωτικό Μέτωπο Ελληνικής Ιδεολογίας Συμπατριωτών). Ο πολιτικός λόγος, κατά τον Αριστοτέλη, ο οποίος πρώτος περιέγραψε την διάκρισι των λόγων, (πανηγυρικός, δικανικός, πο­λιτικός), αναφέρεται στο μέλλον και οφεί­λει να καθορίζη τρόπους και μέσα δια των οποίων οικοδομείται η ιδανική Πολι­τεία. Κραυγαί, ύβρεις και συνθήματα δεν επιλύουν προβλήματα. Λύσεις των προ­βλημάτων επιτυγχάνονται μόνον με ορθάς εκτιμήσεις των υπαρχουσών ενδείξεων και με επικαίρους αποφάσεις, ώστε και πρόληψις να υπάρχη, αλλά και αποτελε­σματική θεραπεία να πραγματοποιήται. Ένδειξις δε είναι, συμφώνως πρός έναν παλαιόν ορισμόν, ΄΄η σκιά των επερχομέ­νων γεγονότων΄΄. Με στόχον να τεθή τέρμα στο τέλμα της Εθνικής και κοινωνικής παρακμής της Πατρίδος μας, θέτομεν ως βάσιν των επι­διώξεών μας: ΕΘΝΙΚΑ: Η κίνησίς μας ξεκινά από την πίστιν της εις την Μεγάλην Ιδέαν του Έθνους των Ελλήνων, η οποία εκφράζεται με δυο τρόπους. Πρώτον με την αρχαίαν θέσιν ότι ο Ελληνισμός οφείλει να ενισχύ­εται και να αναπτύσσεται εκεί όπου ευ­ρίσκεται, που συνέπιπτε με την θέσιν του Ιωάννου Μεταξά και Δεύτερον με την Βυ­ζαντινήν θέσιν της εδαφικής ολοκληρώσε­ως του Έθνους, που επιτυγχάνεται με την απελευθέρωσιν Ελληνικών Εδαφών που ακόμη ευρίσκονται υπό κατοχήν. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Άμεσος αντιμετώπισις των προβλημάτων που μαστίζουν την κοι­νωνίαν ,όπως τα ναρκωτικά, το λαθρο­μεταναστευτικόν, η εγκληματικότης, η υπογεννητικότης, η ανεργία, ο ηθικός ξε­πεσμός, η διαφθορά κ.τ.λ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ: Δημιουργία ισχυρού κράτους, που να επιβάλη την θέλησίν του ώστε να επιτυγχάνεται ωφέλεια του συ­νόλου των πολιτών και όχι πελατειακής ικανοποιήσεως. ΄΄Νόμος και τάξις΄΄ είναι δια την κίνησίν μας κυριαρχική επιδίω­ξις της πολιτείας. Η αντιμετώπισις των κινδύνων που απειλούν την Πατρίδα μας, αποτελεί πρωταρχικόν καθήκον και υπο­χρέωσις, διότι υπερτάτη αξία, για μας, είναι το Έθνος, δηλαδή η φυσική κοινό­της των Ελλήνων, κοινότης ψυχική-πνευ­ματική-φυλετική-ιστορική-γλωσσική και πολιτιστική. Γενικώς προσβλέπομε εις την οικοδόμησιν πολιτείας, της οποίας η πολιτική θα είναι Εθνική, Εργατική, Λαϊ­κή ...

Διαβάστε περισσότερα www.elkosmos.gr/apoklistiko-olokliro-to-kimeno-tis-idritikis-diakirixis-tis-politikis-kiniseos-tou-konstantinou-plevri/ © www.elkosmos.gr

Διεκδικούμε “Ό,τι Ιστορικώς, Φυλετικώς, Εθνολογικώς, Γλωσσικώς και Πολιτιστικώς ανήκει στην Ελλάδα” Σκοπός του παρόντος είναι να προσδι­ορίση τον δημόσιον λόγον της πολιτικής κινήσεως ‘‘Ε.Μ.Ε.Ι.Σ’’ (Ενωτικό Μέτωπο Ελληνικής Ιδεολογίας Συμπατριωτών). Ο πολιτικός λόγος, κατά τον Αριστοτέλη, ο οποίος πρώτος περιέγραψε την διάκρισι των λόγων, (πανηγυρικός, δικανικός, πο­λιτικός), αναφέρεται στο μέλλον και οφεί­λει να καθορίζη τρόπους και μέσα δια των οποίων οικοδομείται η ιδανική Πολι­τεία. Κραυγαί, ύβρεις και συνθήματα δεν επιλύουν προβλήματα. Λύσεις των προ­βλημάτων επιτυγχάνονται μόνον με ορθάς εκτιμήσεις των υπαρχουσών ενδείξεων και με επικαίρους αποφάσεις, ώστε και πρόληψις να υπάρχη, αλλά και αποτελε­σματική θεραπεία να πραγματοποιήται. Ένδειξις δε είναι, συμφώνως πρός έναν παλαιόν ορισμόν, ΄΄η σκιά των επερχομέ­νων γεγονότων΄΄. Με στόχον να τεθή τέρμα στο τέλμα της Εθνικής και κοινωνικής παρακμής της Πατρίδος μας, θέτομεν ως βάσιν των επι­διώξεών μας: ΕΘΝΙΚΑ: Η κίνησίς μας ξεκινά από την πίστιν της εις την Μεγάλην Ιδέαν του Έθνους των Ελλήνων, η οποία εκφράζεται με δυο τρόπους. Πρώτον με την αρχαίαν θέσιν ότι ο Ελληνισμός οφείλει να ενισχύ­εται και να αναπτύσσεται εκεί όπου ευ­ρίσκεται, που συνέπιπτε με την θέσιν του Ιωάννου Μεταξά και Δεύτερον με την Βυ­ζαντινήν θέσιν της εδαφικής ολοκληρώσε­ως του Έθνους, που επιτυγχάνεται με την απελευθέρωσιν Ελληνικών Εδαφών που ακόμη ευρίσκονται υπό κατοχήν. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Άμεσος αντιμετώπισις των προβλημάτων που μαστίζουν την κοι­νωνίαν ,όπως τα ναρκωτικά, το λαθρο­μεταναστευτικόν, η εγκληματικότης, η υπογεννητικότης, η ανεργία, ο ηθικός ξε­πεσμός, η διαφθορά κ.τ.λ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ: Δημιουργία ισχυρού κράτους, που να επιβάλη την θέλησίν του ώστε να επιτυγχάνεται ωφέλεια του συ­νόλου των πολιτών και όχι πελατειακής ικανοποιήσεως. ΄΄Νόμος και τάξις΄΄ είναι δια την κίνησίν μας κυριαρχική επιδίω­ξις της πολιτείας. Η αντιμετώπισις των κινδύνων που απειλούν την Πατρίδα μας, αποτελεί πρωταρχικόν καθήκον και υπο­χρέωσις, διότι υπερτάτη αξία, για μας, είναι το Έθνος, δηλαδή η φυσική κοινό­της των Ελλήνων, κοινότης ψυχική-πνευ­ματική-φυλετική-ιστορική-γλωσσική και πολιτιστική. Γενικώς προσβλέπομε εις την οικοδόμησιν πολιτείας, της οποίας η πολιτική θα είναι Εθνική, Εργατική, Λαϊ­κή ...

Διαβάστε περισσότερα www.elkosmos.gr/apoklistiko-olokliro-to-kimeno-tis-idritikis-diakirixis-tis-politikis-kiniseos-tou-konstantinou-plevri/ © www.elkosmos.gr