Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ω Ν « Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ » ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΕΡΜΟΥ 61 (ΕΝΑΝΤΙ ΟΤΕ)

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλιοπωλειο αριστοτελειο θεσσαλονικηΠ Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ω Ν
« Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ »
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ
ΕΡΜΟΥ 61 (ΕΝΑΝΤΙ ΟΤΕ)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (Ἀπελαῖος - Αὐδηναῖος) 2016

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 8.00´ μ.μ.

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
«Δημήτριος Πολιορκητής, ἕνας ἄγνωστος τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας».

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΣ
«Στά βήματα τῆς λατρείας τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου μέσα ἀπό τήν νομισματική
Ἱστορία».

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016
ΠΑΝΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Ἡ ἀρχαιοελληνική κοσμολογία ὑπό τό φῶς τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης».

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016
Σ.-Α. ΧΡΑΠΗΣ
«Κώδικες καί σύμβολα στόν ἑλληνικό κινηματογράφο».
Πρίν ἀπό τίς ὁμιλίες τῆς Πέμπτης θά προηγεῖται ἀνασκόπηση
τῆς τρέχουσας ἐπικαιρότητος ἀπό τόν δημοσιογράφο καί
συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΨΑΛΑ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

B I B Λ I OΠΩ Λ E I O A P I Σ TO T E Λ E I O
EPMOY 6 1 - ΘEΣΣAΛONIKH
τηλ . : 2 3 1 0 2 8 2 7 8 2 , 2 3 1 0 2 8 2 4 2 7
e -ma i l : e rwd i o s@o t e n e t . g r