Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Γενομένου δέ τού Κατακλυσμού επί Δευκαλίωνος... Ζεύς εκέλευσε τώ Προμηθεί καί τή Αθηνά είδωλα αναπλάσαι εκ τού πηλού...Αποτέλεσμα εικόνας για Κατακλυσμού επί Δευκαλίωνος

Γενομένου δέ τού Κατακλυσμού επί Δευκαλίωνος... Ζεύς εκέλευσε τώ Προμηθεί καί τή Αθηνά είδωλα αναπλάσαι εκ τού πηλού...
₪₪₪ Ι Κ Ο Ν Ι Ο Ν ₪₪₪ Πόλις Λυκαονίας πρός τοίς όροις τού Ταύρου. Φασί δ' ότι ήν τις Αννακός, ός έζησεν υπέρ τά τριακόσια έτη. Τούς δέ πέριξ μαντεύσασθαι, έως τίνος βιώσασθαι.
Εδόθη δέ Χρησμός, ότι τούτου τελευτήσαντος πάντες διαφθαρήσονται.
οι δέ Φρύγες ακούσαντες εθρήνουν σφοδρώς.
Όθεν καί ΠΑΡΟΙΜΙΑ "τό επί Αννακού κλαύσειν" επί τών λίαν οικτιζομένων.
ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ δέ τού Κατακλυσμού επί Δευκαλίωνος
πάντες διεφθάρησαν.
Αναξηρανθείσης δέ τής γής
ο Ζεύς εκέλευσε τώ Προμηθεί καί τή Αθηνά
είδωλα αναπλάσαι εκ τού πηλού,
καί προσκαλεσάμενος τούς ανέμους
εμφυσήσαι πάσιν εκέλευσε καί ζώντα αποτελέσαι.
Διά ούν τάς εικόνας εκεί διαγραφήναι ΙΚΟΝΙΟΝ κληθήναι.
Και έδει δια διφθόγγου [Εικόνιον]...

₪₪₪ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ ₪₪₪
Τα "ΕΘΝΙΚΑ" του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, (Λῆμμα: Ικόνιον)
-- 2η Έκδοση -- Αθήνα 2015, Εκδόσεις ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ,
Σειρά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ -(αρ.7)-
Εισαγωγή - Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪