Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

773 ) Ο αιώνιος θαυμασμός των ξένων για τον Ελληνισμό.

 
Ο αιώνιος θαυμασμός των ξένων για τον Ελληνισμό. Του Γιάννη Δημητρούλα Αντί Προλόγου Υπάρχουν άτομα ενδεδυμένα τήν δοράν προβάτου καί παριστάνοντας τόν αμερόληπτον κριτήν, κατηγορούν κάθε θαυμαστήν τού αρχαίου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ώς εθνικιστήν καί σωβινιστήν, καθ’ ήν στιγμήν δέν αποκρύπτουν τόν θαυμασμόν των πρός ξένους πολιτισμούς τούς οποίους οί ‘Ελληνες (δήθεν) «αντέγραψαν». ’Επικαλούμεθα λοιπόν εδώ, όχι ‘Ελληνας, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ τών εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου τών αιώνων, εκφράζουν τόν θαυμασμόν τους διά τό κάλλος τού αρχαίου ‘Ελληνικού πολιτισμού. ‘Ο E. Taylor λέγει: «Διά νά ανήκεις σέ μιά φυλή δέν αρκεί μόνο νά μελετήσης καί νά αγαπήσης τή φυλή» (δηλαδή νά έχης ‘Ελληνική παιδεία, ή, εστω νά σκέπτεσαι ‘Ελληνικά, όπως νομίζουν πολλοί) «γιά νά ανήκης πράγματι σ’ αυτήν πρέπει νά έχεις γεννηθή ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ, ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΗΝ, καί νά ΝΟΙΩΘΗΣ ότι ΑΝΗΚΕΙΣ Σ’ ΑΥΤΗΝ
 ------------------------------
 Ο Ορισμός της Ελλάδος:
 "Η Ελλάς δεν είναι ύλη, ούτε μόνον ένας χώρος δια να την καταλαβουν και να την εξουθενώσουν. Συμβολίζει και είναι το αιώνιον, το αδέσμευτο πνεύμα, το οποίο ούτε συλλαμβάνεται, ούτε υποτάσσεται, ούτε αποθνήσκει." - Ιωάννης Δ. Πασσάς (Εγκυκλοπαίδεια Ηλίου). Μελβούρνη - Αύγουστος 2007
 --------------------------------
 
 Αυτοί πού θαύμασαν τήν ‘Ελλάδα «Οί αρχαίοι ‘Ελληνες σοφοί έθεσαν όλα τά βασικά ζητήματα τής φιλοσοφίας τόσον τά θεωρητικά όσον καί τά πρακτικά καί απήντησαν είς αυτά μέ τήν χαρακτηριστικήν είς τό ‘Ελληνικό πνεύμα διαφάνειαν καί καθαρότητα. ’Εδημιούργησαν τάς βασικάς εννοίας τής Φιλοσοφίας καί επειδή ή Φιλοσοφία καί ή Φυσική ήσαν είς τάς αρχάς αδιαχώριστοι εδημιούργησαν επίσης κι ένα μέγιστο μέρος από τάς εννοίας τής Φυσικής επιστήμης, διά μέσου τών οποίων κινείται καί εμπνέεται ολόκληρος ή μετέπειτα Ευρω-παϊκή Φιλοσοφία καί πιστήμη. Εθεμελίωσαν όλους τούς βασικούς κλάδους τής Φιλοσοφίας καί εσχημά-τισαν όλας τάς τυπικάς μορφάς τής κοσμοθεωρίας. Οπως τά τραγούδια τού Ομήρου καί τά αριστουρ-γήματα τής ’Αττικής τραγωδίας καί τής τέχνης τών χρόνων τού Περικλέους θά υπάρχουν αιωνίως, τοιουτοτρόπως καί τό προϊόν αυτό τού νού η Φιλοσοφία θά ίσταται εμπρός μας γεμάτη δροσιά καί αμάραντος..» ΤΣΕΛΛΕΡ
 «’Ας μεταβούμε αναγνώστα, είς τήν χώραν τού Λαού εκείνου πού εδημιούργησε τό αιώνιον κάλος, είς τά ηλιόλουστα όρη καί τά σκιερά δάση τής ‘Ελλάδος, είς τίς φωτεινές νήσους καί ακτές της. ’Ας επισκευθούμε τήν πατρίδα τού θαυμάσιου αυτού λαού, ό οποίος άν καί πρό πολλών αιώνων κατέπεσε καί υποδουλώθηκε από τούς βαρβάρους, φαίνεται εν τούτοις προωρισμένος νά ανυψώση καί πάλι διά τών προϊόντων τής διανοίας του καί τών έργων τών χειρών αυτού, είς τίς χώρες τού ιδεώδους, τόν σύγχρονο κόσμο, ό οποίος κυλίεται είς τόν βούρκον τού υλισμού». ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΑΛΚΕ
 «‘Οπως τά άνθη στολίζουν τήν γήν καί οί αστέρες τόν ουρανόν, τοιουτοτρόπως καί αί ’Αθήναι κοσμούν τήν ‘Ελλάδα καί ή ‘Ελλάδα τήν Οικουμένην». ΕΡΔΕΡ
 “’Αν ή ζωή είναι μιά φορά, αφήστε με νά τή ζήσω σαν ‘Ελληνας». ΓΚΡΑΦΙΤΙ {Στό μετρό τής Ν .ΥΟΡΚΗΣ]
 «Διατί νά απομακρυνθώ από τόν Δίαν καί τόν Αρη καί νά πάω μέ τόν Θόρ καί τόν Βοτάν? [αρχαίοι θεοί τών Σκανδιναβών καί τών Γερμανών]. Διαβάζοντας τά λόγια τού Πινδάρου «επικρατείν δύνασθαι» είδον τό φώς. «Δέν είμαι θεός αλλά είμαι τό ίδιο σάν τούς θεούς υπερήφανος!». ΓΚΑΙΤΕ «Οί ‘Ελληνες είναι ένας λαός περίπου μυθικός, πού κατέχει μίαν προνομιούχον θέση είς τήν εξέλιξη τού Ευρωπαϊκού πολιτισμού». G. BOWRA Πρύτανις Πανεπιστημίου Οξφόρδης
 «Εκείνος πού κατανοεί τόν Αρχιμίδην καί τόν Απολλώνιον, πρέπει νά περιορίση σημαντικώς τόν θαυμασμόν του διά τάς ανακαλύψεις τών νεωτέρων μαθηματικών καί σοφών», διότι, «είς τούς ‘Ελληνας –όπως αναφέρει ο Κικέρων- ή Γεωμετρία ηξιούτο μεγάλης τιμής. Ουδέν δέ παρ’ αυτών εθεωρείτο αξιολογώτερον από τά μαθηματικά». ΛΑΙΜΠΝΙΤΣ
 «Η ‘Ελλάς είναι ή κοιτίς τού ευγενέστερου πολιτισμού πού εγνώρισεν ή ανθρωπότης. Είναι ή χώρα είς τήν οποίαν οφείλωμεν, ότι κάμνει τήν ζωήν ανωτέρα καί ώραιοτέρα». MAKENZY KING «Υπερασπισθείτε την Ελλάδα, διότι εις αυτήν οφείλωμεν τα φώτα μας, τας επιστήμας, τας τέχνας και όλας τας αρετάς μας». ΦΡΑΓΚ. ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ (1694-1778) Γάλλος διανοητής
 «Τό ‘Ελληνικό πνεύμα είναι ουσιαστικώς σύγχρονο». RICHARD ELMEN «Sancte Socrates ora pro nobis». Μετάφ. ‘Αγιε Σωκράτη πρέσβευε καί υπέρ ημών». ΕΡΑΣΜOS ‘Ολλανδος Φιλόλογος
 «’Από τό έντεχνο ύφος καί τό ύψος τών αρχαίων ρητόρων καί τών ποιητών καταλαβαίνεις τό πνευματικό επίπεδο τού λαού εκείνου. JOHN STUART MILL Αγγλος Συγγραφέας
 «’Εκείνο πού χρειάζεται ή σύγχρονη τέχνη είναι ή συνειδητοποίησις τού παλιού ‘Ελληνικού πνεύματος ». Ρ.ΜΠΛΟΥΜΦΙΕΛΝΤ
 «’Εκτός από τίς τυφλές δυνάμεις τής φύσεως κάθε τί άλλο πού ξεχωρίζει μέσα στόν ανθρώπινο πολιτισμό έχει ‘Ελληνική καί μόνο προέλευση». ΠΑΣΚΑΛ
 «Είμαστε άναγκασμένοι νά αναγνωρίσουμε ότι οί ‘Ελληνες είναι κατ’-εξοχήν μεγαλοφυία ανάμεσα στούς λαούς. Τό ‘Ελληνικόν έθνος έχει χαρακτηρισθή επανειλημμένως ώς κατ’ εξοχήν μεγαλοφυΐα». ΕΓΚΟΝ ΦΡΗΝΤ Αυστριακός ‘Ιστορικός
 «Είμεθα πολύ μακράν από τού νά αποδώσωμεν είς τούς ‘Ελληνας πάν ότι νομίμως τούς ανήκει, αφού τό πλείστον έκ τών έργων των αποδίδεται είς τούς επιστημονικούς κληρονόμους των». ΠΩΛ ΤΑΝΝΕΡΥ
 «Επέτυχεν ούτος νά ενσαρκώση είς Πεντελεήσιον μάρμαρον τό άφθαστον ιδεώδες τής πολυτισμένης εκείνης κοινωνίας τών ’Αθηνών». ΡΕΝΑΝ Διά τήν εποχήν τού Περικλέους
 “Oί ‘Ελληνες είναι ταυτοχρόνως οί δημιουργοί τής πολιτικής καί τής πολιτειολογίας». ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΕΛΟ Καθηγητής Πανεπιστημίου Παρισίων
 «’Αν μετρούσε κανείς τήν έκτασιν τής ‘Ελλάδος μέ τήν φήμη τήν οποία έχει είς τήν ‘Ιστορίαν, θά ενόμιζε ότι είναι μιά απέραντη χώρα. Πραγματικώς όμως, είναι ή μικρότερη χώρα είς τήν Ευρώπη. Εγινε όμως μεγάλη, διότι ό λαός αυτός, είς τόν οποίον έλειπε ή έκτασις, εξέτεινε μέ τά έργα τών μεγάλων ανδρών του, τό όνομα καί τήν επίδρασή του είς τούς αιώνας κατά τούς οποίους έζησε. ‘Η ‘Ελλάς είναι ακόμα καί σήμερα στίς τέχνες καί τά γράμματα, τό Σχολείον τού κόσμου». ΔΟΥΡΟΥΙ «‘Ο,τι είμεθα τό οφείλουμε είς τούς ‘Ελληνας». ΔΙΔΟΤΟΣ
 «....Υπάρχουν πολλοί τρόποι νά ζή κανείς καί ό καλύτερος είναι ό ‘Ελληνικός, γιατί είναι ακέραια ανθρώπινος. ‘Η σημερινή, όπως καί ή παλιά ‘Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία γιά όποιον ψάχνει νά βρή τόν εαυτόν του». ΧΕΝΡΥ ΜΙΛΛΕΡ Αμερικανός Συγγραφέας
 -------------------------------Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 «‘Η γνώση τής ‘Ελληνικής γλώσσης είναι απαραίτητο θεμέλιο υψηλής πολιτιστικής καλλιέργιας». Mar. MacDONALD Καθηγητής πανεπιστημίου Καλλιφόρνιας- ΗΠΑ
 «‘Η ‘Ελληνική ή πιό αποχρωστική, ή πιό λεπτή, ή πιό επιστημονική απ’ όλες τίς αρχαίες γλώσσες, εξελίχθηκε πολλούς αιώνες πρίν από τήν Λατινική». ΑΝΤΡΕ ΛΕΦΕΒΡ
 «‘Η ‘Ελληνική λέξη “λογική” μέ τήν ’Αριστοτελική της έννοια, πέρασε σέ όλες τίς γλώσσες τής Ευρώπης, χωρίς νά υπάρχει σέ καμμιά γλώσσα, όχι μόνο ή λέξη αλλά καί ή έννοια τής λέξεως “λόγος ”. Αυτή ή καταπληκτική λέξη, πού από τήν αρχαιότητα δέν άλλαξε τό περιεχόμενό της, καί δέν εξέφραζε μόνον τήν κατανοητή λέξη, τόν ανθρώπινο λόγο, αλλά ταυτοχρόνως τήν αιτία ενός γεγονότος, καί στήν δημοτική ακόμη σάν προσωπική αναφορά μέ τό “ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ ” όπως είπαμε δέν υπάρχει σέ καμμιά γλώσσα καί βασικά δέν μεταφράζεται». ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΓΚΕΜΕΡΕΥ «Οί ρίζες τών ονομάτων τών ’Ινκας είναι ‘Ελληνικές». ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ La revista de Buenos Aires «‘Ο Κικέρων μεταφέρει στήν Λατινική τήν ‘Ελληνική ρητορική καί φιλοσοφία. Τά Λατινικά ώς λογία γλώσσα είναι ανάτυπο τών ‘Ελληνικών ΜΕΙΛΛΕΤ Γάλλος καθηγητής γλωσολογίας
 «Τόν καιρό τού ’Αλεξάνδρου, οί διάλεκτοι χωρίς νά εξαφανιστούν, συγχωνεύονται κυριολεκτικά σέ μιά ομοιόμορφη γλώσσα, τήν γλώσσα τού Πολυβίου καί τού Λουκιανού, ή οποία ομιλείται καί γίνεται αντιληπτή από τήν Μασσαλία ώς τόν Ευφράτη καί από τόν Πόντο ώς τήν Αίγυπτο καί τήν Κυρηναϊκή καί ή οποία χαρακτηρίζεται από τήν πρωτοκαθεδρία τής ‘‘Αττικής’’. ΑΝΤΡΕ ΛΕΦΕΒΡ Τό αφηρημένο καί τό τεχνικό λεξιλόγιο τής Λατινικής είναι κατά τό μεγαλύτερο μέρος του ανταύγεια τού ‘Ελληνικού λεξιλογίου, όπως ή λατινική σκέψη είναι κόρη τής ‘Ελληνικής. Σέ κάθε χρονική στιγμή διακρίνονται στήν Λατινική καινούργιες εισροές προερχόμενες από τήν ‘Ελληνική. ΜΕΙΛΛΕΤ Γάλλος καθηγητής, γλωσσολόγος
 «‘Η ‘Ελληνική γλώσσα είναι ή πιό καθαρή καί πιό πλούσια στόν κόσμο. HAM KITTO
 «Οί ίδιοι οί ‘Ελληνες πού μάς έδωσαν τό όνομα γιά τό πολίτευμά μας, στήν Δημοκρατία, μάς έδωσαν καί τό όνομα πολιτική. Οί ‘Ελληνες μάς έδωσαν επίσης τήν πολύτιμη λέξη οικονομία». THE NEW WEBSTER DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE, EDITION CROLIER N. YORK
 «Οί ’Ινκας μιλούσαν ‘Ελληνικά» HUMBOL Καθηγητής
 «Τό αλφάβητό μας προήλθε από τήν ‘Ελλάδα διά τής Κύμης καί τής Ρώμης. ‘Η γλώσσα μας βρίθει ‘Ελληνικών λέξεων. ‘Η επιστήμη μας εσφυρηλάτησε μιά διεθνή γλώσσα διά τών ‘Ελληνικών όρων. ‘Η γραμματική μας καί ή ρητορική μας ακόμα καί ή στίξις καί ή διαίρεσις είς παρα-γράφους είναι ‘Ελληνικές εφευρέσεις. Τά λογοτεχνικά μας είδη είναι ‘Ελληνικά, τό λυρικό, ή ωδή, τό ειδύλλιον, τό μυθιστόρημα, ή πραγματεία, ή προσφώνηση, ή βιογρα-φία, ή ιστορία καί πρό παντός τό δράμα. Καί όλες αυτές οί λέξεις είναι ‘Ελληνικες. Οί όροι καί οί μορφές τού συγχρόνου δράματος είναι ‘Ελληνικές». W. DURANT
 «‘Η ‘Ελληνική γλώσσα είναι όμορφή σάν τόν ουρανό μέ τ’άστρα». ’Ιρ. ΚΟΒΑΛΕΒΑ Ρωσσίδα καθηγήτρια πανεπιστημίου Μόσχας
 «Τό νά μιλάη κανείς γιά ηνωμένη Ευρώπη χωρίς ‘Ελληνική γλώσσα είναι σάν νά μιλούν μέ ένα τυφλό γιά χρώματα. Δέν μπορεί νά επέλθη μιά νέα αναγέννηση εάν δέν πάμε στίς πηγές. ’Εννοούμε σαφώς τήν ‘Ελληνική γλώσσα,.... τήν οποία ευρίσκομε μερικώς σέ όλες τίς γλώσσες τού κόσμου μέ τήν μορφή τών επιστημονικών καί τεχνικών όρων αλλά καί λέξεων τής πνευματικής ζωής, ακόμη καί τής καθημερινής ομιλίας αποτελεί τήν γλώσσα γεννήτορα τών Ευρωπαϊκών γλωσσών». Πρύτανις τής Βασιλικής Ακαδημίας τών Βάσκων
 «Οί φοίνικες πήραν το αλφάβητο από τό Κρητικό» ΕΒΑΝΣ «Συγκρίνοντας καλά τήν Σανσκριτική μέ τήν αρχαία ‘Ελληνική, εύκολα αντιλαμβανόμεθα ότι ή ‘Ελληνική όχι μόνον είναι ή πιό αρχαία, αλλά καί ότι επιπλέον όλοι οί συντακτικοί καί γραμματικοί τύποι της είναι ανώτεροι καί μεγαλύτερης αξίας». KRUWIG SAGREDO

http://koukfamily.blogspot.gr/2014/11/blog-post_351.html