Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ὁ ἐργασιακός (κι ὄχι μόνο) Μεσαίωνας ἐπελαύνει διεθνῶς

   
Περισσότερος λόγος γίνεται στήν Ἑλλάδα (μά καί διεθνῶς) γιά τήν
ἀνεργία καί πολύ λιγότερος γιά τήν ὑποαμοιβή τῶν ἀπασχολούμενων.
Καί λογικό, καθότι ἔτσι τό νά βρεῖ κανείς ἐργασία, ἔστω καί μέ ἀμοιβές
δούλου, φαίνεται ὡς κατόρθωμα τοῦ ἐνδιαφερόμενου καί περίπου
εὐεργεσία τοῦ φεουδάρχη - ἐργοδότη. Ἡ κατάσταση εἶναι δραματική
ὄχι μόνο στίς χῶρες πού πλήττονται ἀπό τήν ὑπανάπτυξη ἤ ἀπό τήν
κρίση ἀλλά καί ἀπό τίς λεγόμενες ἀνεπτυγμένες, σάν τις ΗΠΑ, ὅπου
τό 15% τοῦ πληθυσμοῦ (κάπου 48 ἑκ. κόσμος) εἶναι κάτω ἀπό τό ὅριο
τῆς φτώχειας. Κλασικό παράδειγμα τοῦ δειυρυνόμενου κοινωνικοῦ
χάσματος ἡ πρόσφατη ὕβρις στά μεγαλομπακάλικα τῆς κορυφαίας
ἁλυσίδας Wal-Mart.
Καθώς οἱ ἀμοιβές πού δίνει ἡ ἐπιχείρηση στούς περισσότερους
ἐργαζόμενούς της κυμαίνονται ἀπό 7 μέχρι 10 δολάρια τήν ὥρα - καί
μιλᾶμε γιά ἄνω τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου ἐργαζόμενους στόν μεγαλύτερο
ἐργοδότη τοῦ κόσμου - οἱ ἀνειδίκευτοι ὑπάλληλοι βρίσκονται στά ὅρια
τῆς φτώχειας. Σύμφωνα μέ τήν ἑταιρεία βέβαια καί τίς στατιστικές της,
οἱ μέσες ἀποδοχές τῶν ἐργαζομένων της εἶναι 27.000 δολάρια ἐτησίως!
Μόνο πού δέν συνυπολογίζει τούς part time ἐργαζόμενους, ἐνῶ
συμπεριλαμβάνει τά στελέχη της καί τούς μεταφορεῖς γιά νά ἀνεβάζει
τόν μέσο ὅρο τῶν ἀποδοχῶν, ὁ ὁποῖος βρίσκεται κάτω ἀπό ἑνάμιση
χιλιάρικο (δολάρια) τόν μήνα.

Ἡ καλύτερη ἀπόδειξη τοῦ τί πραγματικά συμβαίνει εἶναι ἡ
πρωτοβουλία στό κατάστημα τοῦ Κλήβελαντ, ὅπου καλοῦνται οἱ
ἐργαζόμενοι τοῦ Wal Mart νά μαζέψουν τρόφιμα γιά τούς ...ἀκόμη
χαμηλότερα ἀμοιβόμενους συναδέλφους τους, ἐν ὄψει τῆς Ἡμέρας τῶν
Εὐχαριστιῶν! Κάποιοι ἐργαζόμενοι τῆς Wal Mart ἀπήργησαν στό Ὀχάιο
σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας, τό θέμα τῶν ὑποαμοιβῶν τους ἔφτασε ξανά
στό Κονγκρέσο ἀλλά παραμένει ὄχι μόνο ἄλυτο μά καί ἐπιδεινούμενο.
Ὅταν ἡ μεγαλύτερη ἑταιρεία τοῦ κόσμου μαζεύει γιά τούς Ἀμερικανούς
ἐργαζόμενούς της κασέρια καί γαλοποῦλες ἀπό ...ἄλλους ὑπαλλήλους
της, τί νά περιμένουμε ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα;

Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήμερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώμης
 karaiskk@otenet.gr
www.antifonitis.gr

 ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!
Τήν ἰδέα μᾶς τήν δώσατε κάποιοι ἐξ ὑμῶν καί τήν
προτείνουμε σέ ὅλους: Σέ φίλους κι ἀνθρώπους πού ἀγαπᾶτε
- κι ἐκτιμᾶτε ὅτι εἶναι πιθανόν νά πιάσει τόπο - κάντε δῶρο
μιάν ἐτήσια συνδρομή τοῦ «Α»!
Εἶναι κάτι πού ἤδη ἀπό χρόνια
σποραδικά γίνεται ἀπό συνδρομητές
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα (μέ κορυφαῖα
παραδείγματα μερικούς ἐξαίρετους
φί-λους ἀπό τήν Ἀθήνα, τή Θήβα, τή Σῦρο,
τή Θεσσαλονίκη, τή Δράμα, τίς Σέρρες,
τήν Ξάνθη...) ἀλλά θά μποροῦσαν νά τό
πράξουν κι ἄλλοι, ἐφόσον θεωροῦν ὅτι
ἀξίζει τόν κόπο. Μέ τόν τρόπο αὐτόν τόν
μέν «Ἀντιφωνητή» βοηθᾶτε νά ἐπιβιώσει καί νά προχωρήσει,
στούς δέ φίλους σας κάνετε ἕνα πρωτότυπο δῶρο οὐσίας, πού
μπορεῖ νά τό βροῦν ἀναπάντεχα ἐνδιαφέρον.
Ἔρχονται λοιπόν γιορτές; Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας,
δίνοντάς μας πλήρη στοιχεῖα διεύθυνσης τοῦ ἑορτάζοντος καί
μεῖς καταχωροῦμε τόν ἑορτάζοντα στούς συνδρομητές μας,
στέλνοντας κι ἕνα δωροκουπόνι ἐτήσιας συνδρομῆς. Ἄν μέ τή
λήξη τῆς συνδρομῆς θελήσει ὁ ἴδιος νά τήν ἀνανεώσει, αὐτό
θά εἶναι πλέον δική του ἀπόφαση...
Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀμέσως μπρός!