Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

«ΟΧΙ»: ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΣ ΑΕΙ - Επί αιώνες όλοι οι λαοί του κόσμου διδάσκονται ότι ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας.

Φωτογραφία του Chris Mangoutas.

Ας τους αναγνωρίσουν όλες οι χώρες και οι φυλές του κόσμου.
Ας τους αναγνωρίσουν οι Παπούα και οι Αυτόχθονες του Αμαζονίου.
Ας τους να τους αναγνωρίσουν ακόμα και εξωγήινοι.
Εγώ και η παρέα μου δεν τους αναγνωρίζουμε στον αιώνα τον άπαντα.
Είναι για λόγους τιμής της πατρίδας μας. Και για λόγους σεβασμού της Ιστορίας.
Και για την πίστη μας ότι η λογική και ο ανθρωπισμός δεν παίζονται στο Χρηματιστήριο της πολιτικής, ούτε στα παγκάρια των αργυραμοιβών.
Επί αιώνες όλοι οι λαοί του κόσμου διδάσκονται ότι ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας.
Ρωτήστε όποιον ξένο φίλο θέλετε: Ρώσο, Άγγλο, Γερμανό, Γάλλο, Αμερικάνο Καναδό.
Συχνά θα εκπλαγείτε από το πόσα ξέρουν για την Ελλάδα, μερικές φορές πιο πολλά από το Νεοέλληνα, που έμαθε πέντε ονόματα και τρία ρητά και περηφανεύεται για τους «Αρχαίοι Ημών Πρόγονοι». Από μια Ρωσίδα καθηγήτρια κόντεψε να μαθαίνω εγώ από αυτή για τους προγόνους μας. Είχα δει ένα παλιό γαλλικό βιβλίο ιστορίας για την Γ’ Γυμνασίου και ΟΛΟ ήταν αφιερωμένο στην αρχαία Ελλάδα.
Η ιστορία γράφεται μια και καλή και η εποχή του Αλέξανδρου έχει καταγραφεί εδώ και αιώνες. Μπορεί κάποιες φορές να γίνονται συμπληρώσεις σύμφωνα με νέα ευρήματα, αλλά η ελληνικότητά του ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Και πώς να γίνει αυτό όταν όλη γη, από την Ελλάδα ως την Ινδία, είναι σπαρμένη με χιλιάδες ελληνικά μνημεία?
Κι εδώ η επιστημονική αλήθεια έρχεται σε σύγκρουση με την πολιτική.
Η πολιτική δεν έχει ούτε αρχές, ούτε ήθος, ούτε σχέση με την αλήθεια. Ανατρέπει τα πάντα, αρκεί να βρει προδότες και στην Ελλάδα έχουμε πολλούς που θα μπορούσαν να πουλήσουν και τη μάνα τους αν εύρισκαν την προμήθεια αρκετή. Και δε μιλώ για το Σύριζα μόνο, σ’ αυτόν απλά έπεσε η καυτή πατάτα και είναι αρκετά ουτιδανός για να προτιμήσει το συμφέρον του από την Πατρίδα.
Κι η Νέα Δημοκρατία το ίδιο είναι: από το 1993 έχει υποσχεθεί το όνομα στους Σκοπιανούς, το 2007 ο Κώστας Καραμανλής δήλωσε στο Βουκουρέστι ότι δέχεται διπλή ονομασία, λες και του το ζήτησε κάποιος. Για το μακαριστό ΠΑΣΟΚ δε λεω τίποτα: Ο Γιώργος ήταν φερέφωνο των Αμερικάνων μέχρι να αποφασίσει ο Σαρκοζί (που είχε περισσότερους βουλευτές φίλα προσκείμενους από το Γιώργο στο κόμμα) να τον αναγκάσει να παραιτηθεί αμέσως.
Ο πρώτος πρωθυπουργός που παραιτήθηκε.
Είναι πολύ βρώμικη υπόθεση η πολιτική. Και παρ’ όλο που χάσαμε αυτή τη φορά ο αγώνας θα συνεχιστεί. Και από τους ήρωες του 1821, μόνο δυο τρεις επέζησαν να δουν μια (σχετικά) ελεύθερη Ελλάδα, οι άλλοι σκοτώθηκαν στις μάχες, η πέθαναν στις εξορίες ή στις φυλακές.
Για μας αγωνίστηκαν. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς ώστε κάποτε στο μέλλον να πεταχτεί μια δυνατή ελληνική παραφυάδα. Ο πολιτισμός της πατρίδας μας είναι πολύ μεγάλος για να μπορεί χαθεί.
ΥΓ Το 1939 το Αφγανιστάν τιμά τον Μέγα Αλέξανδρο -- αλλά δεν τον διεκδικεί. Αντίθετα γράφει και ελληνικά στο νόμισμα!.

Chris Mangoutas

ΑΚΥΡΟΣ Η-ΚΑΙ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΣ!-<ΠΡΑΞΙΣ> ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ!

Φωτογραφία του Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος.

Είναι καί νομικώς ΑΚΥΡΟΣ ή έπαίσχυντος διά τόν Έλληνισμόν <πράξις> τών τώ γνωστώ τρόπω άναρριχηθέντων είς τήν έξουσίαν <ΣυριζΑνέλων> μέ τήν έπικυρίαρχον τής ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ σπείραν τών βουλγαραλβαναθιγγάνων, είς τάς Πρέσπας! Διότι αύτή άντιβαίνει πρός τούς όρους τής ίσχυούσης είσέτι(άκόμη) <Συνθήκης Είρήνης τού Βουκουρεστίου>, ή όποία συνωμολογήθη στάς 28 ΄Ιουλίου (π.ήμερολόγιον) / 10 Αύγούστου (ν.ήμερολόγιον.) τού 1913 είς τό Βουκουρέστιον. Έξ αύτού καί ή όνομασία αύτής, ώς <Συνθήκης τού Βουκουρεστίου>. Είς αύτήν συνέπραξαν τά κράτη τής ΄Ελλάδος, τής Ρουμανίας(Βλαχία), τής Σερβίας, καί τού Μαυροβουνίου (Διόκλεια), άφ ένός, καί τής Βουλγαρίας, άφ έτέρου. Δι΄αύτής έτέθη τέρμα είς τόν Β' Βαλκανικόν Πόλεμον, ήττηθείσης κατ΄ αύτόν τής Βουλγαρίας.
Καί είναι ΑΚΥΡΟΣ διά τό γεγονός ότι τό νύν θεωρούμενον <κράτος>, τό τής ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ(Σκόπια), άπετέλεσεν όχι αύτόνομον περιοχήν, άλλά τήν νότιον άπόληξιν τού κράτους τών Σέρβων. Ήτοι ή Σερβία είχεν σύνορά πρός τήν Έλλάδα τά νότια άκρα τής έπαρχίας της αύής, τής ΒΑΡΔΑΡΣΚΑΣ (Βαρδαρίας). Όπερ σημαίνει ότι ή άπόσπασις αύτής άπό τήν Σερβίαν τό 1991 άπό άλλοτρίους παράγοντας, τούς Άκατονομάστους τού Κογλαβίου τής Ούασιγκτώνος καί τής Ούννικής <Γερμανίας> ήτο έχθρική πράξις κολαστέα κατά τό Διεθνές Δίκαιον! Άλλά καί ή νύν <Πράξις τών Πρεσπών> είς τήν όποίαν προέβησαν οί ένοχοι ΠΡΑΞΕΩΣ Παραδόσεως Έθνικού Όνόματος καί Προσδόσεως Έθνικότητος... <μακεδόνων>(!!!) είς σεσημασμένους βουλγαραλβαναθιγγάνους, άνευ τής προσυπογραφής τού σχετικού κειμένου τής Έθνικής αύτής Προδοσίας καί άπό τήν πρός τούτο δικαιουμένην Σερβίαν είναι καί αύτή άντικειμένη πρός τά Διεθνή Νόμιμα, είς τά πλαίσια τών όποίων κινείται πλέον καί ή Σερβία!! Διότι αύτή ή <Συνθήκη τού Βουκουρεστίου> ίσχύει. ΔΕΝ ΚΑΤΕΛΥΘΗ! Διότι ούδείς άπό τού 1913 καί έντεύθεν έκ τών άμέσως ένδιαφερομένων κρατών ήγειρεν ποτέ τοιούτον θέμα!
Άρα τά Άρμόδια Έλληνικά καί Διεθνή Δικαστήρια θά προβούν είς τάς άπαραιτήτους Άποφάσεις Έξαφανίσεως τής ΑΚΥΡΟΥ καί ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΣΗΣ τόν ΈΛΛΗΝΙΣΜΟΝ έπαισχύντου <συμ-Πράξεως τών Πρεσπών> τής 12.06.2018 είς έθνικήν άτίμωσιν τού Έλληνισμού, είς τήν όποίαν προέβησαν οί κατηγορούμενοι, οί ύπόλογοι διά ένεργείας κατά τού Έθνους καί τού Κράτους μας <ΣυριζΑνέλοι>.
23.06.2018

 
Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Αισχύλου Ορέστεια Αύγουστος 2018 Δημόσια · Διοργανωτές: Θέατρο Σέττας «Νίκος Παπακωνσταντίνου»

Φωτογραφία του χρήστη Θέατρο Σέττας «Νίκος Παπακωνσταντίνου».


Ο Θίασος «Κασταλία», σε μια ξεχωριστή Σκηνική Συνάντηση με το Θεατρικό Εργαστήρι Κύκλος, Αμαρύνθου, παρουσιάζει την Τριλογία του Αισχύλου «ΟΡΕΣΤΕΙΑ» στο Θέατρο Σέττας «Νίκος Παπακωνσταντίνου» τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου 2018.

Τρείς μνημειώδεις Αισχυλικές Τραγωδίες (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΧΟΗΦΟΡΟΙ - ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ), συμπτυγμένες σε μία ενιαία δίωρη παράσταση...

...Τρία συνταρακτικά κεφάλαια μιας από τις πιο θρυλικές υποθέσεις όλων των εποχών... Από τη δολοφονία του Βασιλιά Αγαμέμνονα μέσα στο Ανάκτορο των Μυκηνών και τους φόνους που αναπόφευκτα ακολούθησαν, έως την Ετυμηγορία της Θεάς Αθηνάς στη Μυθική Δίκη που έκανε ξακουστό τον Άρειο Πάγο...

Μετάφραση: Ι.Ν. Γρυπάρης.

Δραματουργική Επεξεργασία, Σκηνοθεσία και Μελοποίηση αποσπάσματος του Αρχαίου Ελληνικού Κειμένου: Δημήτρης Ν. Παπακωνσταντίνου.

Εικαστικά: Ματίνα Γεωργά.

Εκφραστικές Μορφές χορογραφεί και ερμηνεύει η Φωτεινή Δερζέκου.

Παίζει φλάουτο και τραγουδάει η Εμμέλεια Παπαγεωργίου.

Βοηθός Σκηνοθέτης ο Νίκος Παπακωνσταντίνου.

Πρωταγωνιστούν: Ματίνα Παπαγεωργίου, Δημήτρης Ν. Παπακωνσταντίνου, Άννα Θεοδωρίδου, Γιάννης Δημητράκης, Ευγενία Πασπαλά.

Παίζει επίσης και τραγουδάει η Δήμητρα Δερζέκου.

Την παράσταση πλαισιώνουν τα μέλη του Κύκλου (με αλφαβητική σειρά): Παυλίνα Κοριατοπούλου, Τάνια Κοριατοπούλου, Μαριαλένα Λίζου, Δημήτρης Μουσελίμης, Κρυσταλλία Μπουραζά, Μαρία Σιλβέστρου.

Στα φώτα ο Βαγγέλης Κρόκος

Ημερομηνίες Παραστάσεων: Σάββατο 4 Αυγούστου & Κυριακή 5 Αυγούστου, καθώς επίσης και Σάββατο 11 Αυγούστου και Κυριακή 12 Αυγούστου 2018.

Ώρα Έναρξης Παραστάσεων: 9 μμ.


https://www.facebook.com/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%A3%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-267882833588880/ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΒΑΛΑΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ Κ. ΤΣΙΠΡΑ

Πανηγυρίζει ο Σόρος για την «Ενωμένη Μακεδονία του Αιγαίου» – Το σχέδιο Κίσινγκερ-Σόνεφελντ παίρνει σάρκα και οστά

Κράτος Γέφυρα για Ισραήλ με Έδρα Θεσσαλονίκη

 
φω
Κράτος Γέφυρα για Ισραήλ με Έδρα Θεσσαλονίκη : Πανηγυρίζει ο Σόρος για την «Ενωμένη Μακεδονία του Αιγαίου»
Το σχέδιο Κίσινγκερ-Σόνεφελντ παίρνει σάρκα και οστά
«Η επίλυση της διαφωνίας ονόματος της πΓΔΜ με την Ελλάδα είναι μια ιστορική ευκαιρία που θα ωφελήσει τα Βαλκάνια, την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε στο twitter ο Σόρος με φόντο φωτογραφία με την μεγάλη Μακεδονία του Πιρίν. Πανηγυρίζει και δεν το κρύβει
Με ένα tweet στην επίσημη σελίδα του, ο Τ.Σόρος απεικονίζει φωτογραφία με τον “φιλέλληνα”Κίσινγκερ μπροστά σε χάρτη της “Македонија ” που συμπεριλαμβάνει την Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική και το Αγίο Όρος! 
Τι σχέσει έχουν όμως οι Σόρος, Κίσινγκερ, Σκόπια και Μακεδονία; Ολοι αυτοί έχουν έναν κοινό παρανομαστή.
Ο εργοδότης του Μάθιου Νίμιτς, George Soros επαναφέρει το σχέδιο ΣΟΝΕΝΦΕΛΝΤ κατά της Μακεδονίας για να αποσπάσει προσεχώς την Ελληνική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη από την Ελληνική επικράτεια για να σφετερισθεί την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
Το σχέδιο πήρε σάρκα και οστά από τον ΑμερικανοΕβραίο Χένρι Κίσσιγκερ, τέως αρχηγό του State Department.
Συντάχθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’60 από τον Εβραίο καθηγητή Σόνενφέλντ , βοηθό του Κίσσιγκερ, και πήρε το όνομα του.
Πρόκειται για ένα τρομερό σχέδιο κατά της Ελλάδος οι καταβολές του οποίου χάνονται εδώ και 110 χρόνια , όταν «σκοτεινά» άτομα το σχεδίασαν και προσπαθούν από τότε να το υλοποιήσουν με κάθε τρόπο , μέθοδο κά.
Το Μακεδονικό πρόβλημα είναι πολύ παλαιό και αποτελεί μέρος του Ανατολικού Ζητήματος, εκδηλώνεται δε κατά καιρούς σαν προσπάθεια εξόδου των Σλάβων στο Αιγαίο. Όμως σήμερα τούτο παίρνει καινούργιο χαρακτήρα.
Eπιδιώκουν:
α. την δημιουργία ενός κράτους-χωροφύλακα και προβοκάτορα στην καρδιά των Βαλκανίων για να ελέγχει , την Ν. Α. Ευρώπη, την Ε. Ε. και τους αγωγούς πετρελαίου που καταλήγουν στην περιοχή
β. για να μετατρέψει το κρατίδιο σε μια εκτεταμένη στρατιωτική και κατασκοπευτική βάση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ (CIA, NSA κλπ)
γ. για να επεκτείνει την πολιτιστική δράση του κρατιδίου και έξω από τα σύνορα του, στο χώρο που έδρασε ο Μ. Αλέξανδρος, δεδομένου ότι συμπίπτει με την σημερινή στρατηγική προώθηση των ΗΠΑ προς Ανατολάς (Μέση Ανατολή-Περσία-Πακιστάν-Αφγανιστάν),
δ. για να δημιουργήσει ένα κράτος-γέφυρα για το Ισραήλ-με έδρα την Θεσσαλονίκη-που θα αποτελεί συνέχεια του υπό διαμόρφωση άξονος Ισραήλ-Κύπρος-Κρήτη-Σκόπια- Ευρώπη,
ε. για να αποσπάσει προσεχώς την Ελληνική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη από την Ελληνική επικράτεια για να σφετερισθεί την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
Και ερχόμαστε στο τώρα. Με άρθρο γνώμης στην εφημερίδα «New York Times», οι Τζορτζ και Αλεξάντερ Σόρος χαρακτήρισαν την ιδιαιτέρως προβληματική συμφωνία των Πρεσπών «μια ιστορική ευκαιρία» η οποία δίνει μέσω των Βαλκανίων «μια ευκαιρία να σταθεροποιηθεί η Ευρώπη», φράση που τιτλοφορεί άλλωστε και το μακροσκελές κείμενο.
Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος της Ανοικτής Κοινωνίας (Open Society Foundation) διαβλέπουν στο κοντινό μέλλον και μια οικονομική βαλκανική ένωση, θερμοί υποστηρικτές της οποίας, σημειώνουν, πρέπει να γίνουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.
«Θα είναι μια χαλαρή ένωση κρατών ενωμένων από το ελεύθερο εμπόριο και την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών, όπως ήταν η Ευρωπαϊκή Ενωση τις πρώτες ημέρες της», κάτι που, όπως γράφουν, θα καταστήσει τα βαλκανικά κράτη λιγότερο ευάλωτα απέναντι στις οικονομικές, στις διπλωματικές ή στις στρατιωτικές επιρροές του Πεκίνου, της Αγκυρας και της Μόσχας. Στα Βαλκάνια βέβαια ο Σόρος διαβλέπει ακόμα μια «χρυσή επενδυτική ευκαιρία», η οποία όμως προϋποθέτει την αλλοίωση των εθνικών χαρακτηριστικών των κρατών.
Για τους δύο κορυφαίους αξιωματούχους του Open Society Foundation «ο ιστορικός συμβιβασμός για την αλλαγή της ονομασίας (της ΠΓΔΜ) σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τους ηγέτες στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες να αψηφήσουν τις τρέχουσες τάσεις και να αρχίσουν να διαμορφώνουν ένα ασφαλές μέλλον για τα Βαλκάνια, ένα επίτευγμα που θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της σταθερότητας για όλη την Ευρώπη», καθώς, σύμφωνα με τους υπογράφοντες, οι συνέπειες της αδράνειας θα ήταν σκληρές.
«Αν η Δύση δεν διατηρήσει τις βαλκανικές χώρες στην οδό της τοπικής συνεργασίας και της ενδεχόμενης ένταξής τους στην Ε.Ε., τα κράτη αυτά θα σπρωχτούν στις σφαίρες επιρροής της Ρωσίας, της Τουρκίας και της Κίνας, ουσιαστικά “βαλκανοποιώντας” για ακόμη μία φορά τα Βαλκάνια» τόνισαν πατέρας και γιος, πλέκοντας το εγκώμιο μιας «σταθερότητας» την οποία με τις πρακτικές που μεταχειρίζονται συνήθως οι ίδιοι υποδαυλίζουν.

Η δράση Σόρος και τα πανηγύρια του

Εδώ και δυο χρόνια, τουλάχιστον, το «Open Society» («Ανοιχτή Κοινωνία»), το Ίδρυμα στα Σκόπια του Τζορτζ Σόρος ενίσχυε (αν δεν προγραμμάτισε και κατηύθυνε) την εκστρατεία του «μακεδονισμού» του Γκρούεφσκι.
Αρκετά δημοσιεύματα ανέφεραν πως η  USAID (ο μεγαλύτερος οργανισμός της κυβέρνησης των ΗΠΑ που εργάζεται για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο, βοηθώντας τις κοινωνίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους) επένδυε στα Σκόπια.
«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, η USAID έχει διοχετεύσει 5 εκατομμύρια δολάρια στο μικρό κρατίδιο της «Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» μέσω του Ιδρύματος της «Open Society» του Τζορτζ Σόρος. Αυτό μου φάνηκε περίεργο. Νόμιζα ότι η USAID δημιουργήθηκε για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών στο εξωτερικό. Αυτό ήξερα. Αλλά τώρα βλέπω ότι προωθεί τον δυτικό τύπο φιλελεύθερης δημοκρατίας, ώστε να καταστεί μέρος αυτής».
Αυτή η συμμορία είναι το Ινστιτούτο του Σόρος. Αυτή η ομάδα έχει ήδη υποστηρίξει και χρηματοδοτήσει όχι μόνο το SDSM (το Σοσιαλιστικό κόμμα), αλλά ακτιβιστές και τις διαμαρτυρίες τους, που χρονολογούνται από το 2011. Η Canvas που έχει βάση στη Σερβία με επικεφαλής τον Srgja Popovic ο οποίος ειδικεύεται σε διαδηλώσεις, έχει προσληφθεί τόσο από τον Σόρος για «βοήθεια» στα Σκόπια. Η Canvas και ο Srgja Popovic έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο χάος στην Ουκρανία (ρίξτε μια ματιά στην Ουκρανία σήμερα) και στην απομάκρυνση του Αιγύπτιου Χόσνι Μουμπάρακ από την εξουσία (δείτε την Αίγυπτο τώρα)».
Υπενθυμίζουμε ότι το επόμενο σχέδιο που «τρέχει» παράλληλα είναι αυτό που αφορά την ελληνική δυτική Θράκη , και το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή επίσημα το 1999 μετά τον πόλεμο της Σερβίας με το ΝΑΤΟ.
Επίσης αποκαλύπτοντας την ιστορική αλήθεια για την περιοχή αυτή , το 1941 λίγο πριν την εισβολή της Γερμανίας στην χώρα μας , σε «συζητήσεις» της Πρεσβείας των Γερμανών στην Ελλάδα με το καθεστώς Μεταξά σε μια προσπάθεια άμβλυνσης της ιταλικής πανωλεθρίας , οι Γερμανοί απαίτησαν από το καθεστώς την αποκοπή της δυτικής Θράκης-Α.Μακεδονίας και Ηπείρου από τον εθνικό κορμό και την παράδοση τους σε Βουλγάρους και Ιταλούς, λαμβάνοντας μια γενναία απάντηση από τον τότε ηγέτη Μεταξά.
Αυτό επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Μεταξάς μιλώντας σε όλους τους αρχισυντάκτες όταν τους κάλεσε για να τους ενημερώσει, γιατί η Ελλάδα θα εμπλακεί σε διμέτωπο άνισο αγώνα με δύο αυτοκρατορίες ταυτόχρονα.
Πάντα ήμασταν το διαχρονικό επίκεντρο των φοβερών σχεδίων της ΝΤΠ , και ειδικά η περιοχή της Μακεδονίας αλλά και το Αιγαίο , τα οποία τους ενοχλούν σφόδρα που ανήκουν στην ελληνική επικράτεια.
Σε άρθρο μας με τίτλο ( CIA: «Οι Βούλγαροι ετοιμάζουν Βαλκανική Ομοσπονδία με την Μακεδονία του Πιρίν και την Θεσσαλονίκη» – Ο ρόλος του ΕΑΜ),αναφέραμε ότι σε ένα από τα εκατομμύρια έγγραφα της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) που αποδεσμεύθηκαν πρόσφατα αποκαλύπτεται ότι το ΕΑΜ είχε συμφωνήσει να παραχωρήσει την Μακεδονία σε ένα σλαβικό κρατικό μόρφωμα με την ονομασία «Βαλκανική Ομοσπονδία».
Σε έγγραφο της υπηρεσίας της 5ης Ιουνίου του 1947 με τίτλο «Μακεδονία και Ομοσπονδία των Βαλκανίων», αναφέρεται ότι σύμφωνα με στέλεχος της βουλγαρικής κυβέρνησης που είχε αυτομολήσει, καθώς και με ένα Βούλγαρο ανώτατο στρατιωτικό που είχε διαφύγει στην Δύση, το βουλγαρικό κομμουνιστικό κόμμα συμφώνησε να παραχωρήσει την βουλγαρική περιοχή του Πιρίν, προκειμένου να ενωθεί με την Μακεδονία, εφόσον ηγέτης της νέας Βαλκανικής Ομοσπονδίας θα ήταν ο Βούλγαρος Γκεόργκι Ντιμιτρόφ και όχι ο Γιόσιπ Μπροζ Τίτο και να σχηματιστεί η «Βαλκανική Ομοσπονδία»!.
Το « έγκλημα» λοιπόν κατά της Μακεδονίας  μας είναι διαχρονικό από « φίλους» και «εχθρούς» , απλά τώρα βρέθηκε και η κατάλληλη κυβέρνηση να υλοποιήσει τα σχέδια αυτά με την κατάπτυστη συμφωνία που υπογράφθηκε άρον-άρον στις Πρέσπες.
Οι αντιδράσεις όμως σε Ελλάδα και ΠΓΔΜ είναι μεγάλες και φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού πως αυτή συμφωνία θα ακυρωθεί και θα χαθεί από προσώπου γης πολύ σύντομα.

https://www.diadrastika.com/2018/06/kratos-gefyra-israil-edra-thessaloniki.html# 

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Αφού Τσίπρας-Κοτζιάς αμαχητί παρέδωσαν «τα ιερά και όσια» στη… «Βόρεια Μακεδονία» ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!- Ανησυχία για νέες υποχωρήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη της Αλβανίας στην Ε.Ε.

- Η υπόσχεση άρσης του εμπολέμου, θέτει σε κινητικότητα τους «Τσάμηδες» που οργανώνουν εκδηλώσεις το Σάββατο στην Κονίσπολη

• Μετά τα «πανηγύρια» Τσίπρα- Κοτζιά για την άνευ όρων παράδοσή τους στις επιθυμίες των Σκοπιανών, όλα δείχνουν ότι έρχεται η σειρά του… Αλβανικού Μετώπου! 
Οι γείτονες μας, αναθερμαίνουν τις διεκδικήσεις τους βάζοντας μπροστά τους Τσάμηδες, οι οποίοι ενθαρρημένοι από το «Ναι σε όλα» της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προγραμμάτισαν για το ερχόμενο Σάββατο εκδήλωση για τη  λεγόμενη γενοκτονία τους στην Κονίσπολη των Αγίων Σαράντα, (κοντά στα σύνορα με τη Θεσπρωτία), επιδιώκοντας να ικανοποιηθούν οι ανιστόρητες απαιτήσεις τους από την Ελλάδα.
 Για  τις επικείμενες εξελίξεις και για την πρόθεση υπαναχώρησης από τις πάγιες ελληνικές θέσεις, προϊδέασε  ο  Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Σε μια ακόμη επίδειξη της αλαζονείας που τον διακατέχει, την περασμένη μόλις εβδομάδα, κάνοντας  και επίδειξη κακόγουστου χιούμορ, δήλωσε ότι θα πρέπει να κλείσει και τις Ελληνοαλβανικές εκκρεμότητες, ώστε να μπορέσει να πάει διακοπές!!!
Σε προχωρημένο στάδιο!
Μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν για τη συμφωνία για το «Σκοπιανό» και μόνο στο άκουσμα ότι ο κ. Κοτζιάς είναι έτοιμος να υπογράψει συμφωνία και με την Αλβανία, οι εικασίες για νέες ελληνικές υποχωρήσεις, έγιναν πλέον  ενδείξεις  ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.  
Αυτές  ενισχύονται από  τη διαπίστωση  ότι ο κ. Κοτζιάς αρέσκεται στη μυστική διπλωματία και ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς, τη Βουλή, αλλά και εν γένει τους πολίτες, όταν πλέον έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα, όπως ακριβώς συνέβη και με τη συμφωνία για τη «Βόρεια Μακεδονία». Έχοντας ήδη νωπό αυτό το παράδειγμα, εκφράζονται και υπόνοιες ότι δεν είναι και απίθανο να έχει υπογραφεί κάποιο προσύμφωνο μεταξύ των Υπουργών Ελλάδος και Αλβανίας, στις δύο «κλειστές» συναντήσεις που είχαν σε Κρήτη και Κορυτσά. 
Μήνυμα Αλβανίας
Την υπογραφή της Ελληνο- Σκοπιανής συμφωνίας, οι πρώτοι άλλωστε που τη χαιρέτησαν είναι οι Αλβανοί. Μάλιστα χθες το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας, έστειλε το δικό του μήνυμα, ανακοινώνοντας  «πως είναι ώρα για μείζονες λύσεις στην περιοχή μας, με  βάση την κοινή βούληση να σταθεροποιηθεί τελικά ο χώρος μας, με στόχο να γίνει αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αναφορά κάθε άλλο παρά αθώα, καθώς η Αλβανία, όπως και τα Σκόπια είναι αυτά που «καίγονται» για προώθηση των διαδικασιών ένταξης στην Ε.Ε. (και στο ΝΑΤΟ οι Βόρειοι γείτονες), αλλά η Ελλάδα είναι εκείνη που κάνει μόνο παραχωρήσεις.
Η υπόθεση των Σκοπίων, αποτελεί το πλαίσιο το οποίο- κατά πάσα πιθανότητα- χρησιμοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση και ως «πιλότο» για τη συμφωνία με την Αλβανία. Ήτοι υποχωρήσεις των γειτόνων μας σε επουσιώδη θέματα, όπως π.χ. η χορήγηση της Αλβανικής υπηκοότητας στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, υποχωρήσεις όμως σε καίρια ζητήματα της Ελλάδος, όπως είναι η κατάργηση του εμπόλεμου.  Ακόμη και αυτονόητες υποχρεώσεις των Αλβανών, όπως π.χ. η οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ., η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η περισυλλογή των οστών των πεσόντων των Ελλήνων στον πόλεμο του 1940, μπαίνουν στην ίδια «ζυγαριά» με την  αντιμετώπιση του αλυτρωτισμού εκ μέρους των γειτόνων μας.
Η Ελληνική Μειονότητα
Η συμφωνία με την Αλβανία, έχει ωστόσο και πολλούς «αστερίσκους», τους οποίους δεν μπορούν να «προσπεράσουν» ελαφρά τη καρδία Τσίπρας- Καμμένος- Κοτζιάς: Ο πρώτος έχει να κάνει με την ύπαρξη αναγνωρισμένης Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, η οποία σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται διώξεις, να αρπάζονται περιουσίες της και να επιδιώκεται η «ειρηνική», αλλά εκβιαστική εκδίωξή της από τον τόπο της. Για την Αλβανική Κυβέρνηση, δεν υφίσταται ζήτημα Βορείου Ηπείρου. Αντίθετα, προβάλλει το «Τσάμικο», τον δεύτερο μεγάλο «αστερίσκο» στις σχέσεις των δύο χωρών. Οι «Τσάμηδες» αναμένουν πως και πως την άρση του εμπολέμου, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία, όπως χαρακτηρίζουν την εκδίωξή τους από τη Θεσπρωτία, ως συνεργάτες των Ναζί.
Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος Χότζα- Αλία,  χρησιμοποιούνται ως «μοχλός πίεσης» από τις εκάστοτε Αλβανικές Κυβερνήσεις. Το 1994 μάλιστα επί θητείας Σαλί Μπερίσα, η 27η Ιουνίου αναγνωρίστηκε ως «ημέρα γενοκτονίας των Τσάμηδων», ενώ επί κυβέρνησης Έντι Ράμα, υπήρξε συνεργασία με το κόμμα των «Τσάμηδων» που στις περυσινές εκλογές έμεινε όμως εκτός Βουλής. 
Καταργεί το «εμπόλεμο»!
Ο κ. Κοτζιάς έχει αφήσει «ορθάνοιχτη» την πόρτα κατάργησης του εμπολέμου, που αποτελεί διακαή πόθο της Αλβανίας. Ο Υπουργός υποστηρίζει δε με την Άρση του εμπολέμου, η «δικαίωση» των «Τσάμηδων» θα αφορά μόνο τη διεκδίκηση των περιουσιών τους που τελεί υπό τη μεσεγγύηση του κράτους, όχι όμως και επιστροφή τους στα χωριά που έδρασαν οι πρόγονοί τους και οι οποίοι οδήγησαν σε εκατοντάδες δολοφονίες, απαγωγές, βιασμούς ελλήνων, πυρπολήσεις σπιτιών και λεηλασίες 53 χωριών! 
 Οι διεκδικήσεις όμως των «σάμηδων» θεωρείται σχεδόν βέβαιο, ότι σταδιακά θα μεγαλώνουν καθώς ολόκληρες γενιές τους έχουν γαλουχηθεί με επιθετικό αλυτρωτισμό. Οι διεκδικήσεις για αποζημιώσεις των περιουσιών τους είναι ίσως οι πιο «ελαστικές». Στις χειρότερες, θέτουν είτε θέμα προσάρτησης ελληνικών εδαφών ή επιστροφή στα προπολεμικά τους σπίτια.
Ιδεολογικές αγκυλώσεις
Υπάρχει και ένας επιπρόσθετος παράγοντας ανησυχίας για το τι είδους συμφωνία θα υπογράψουν οι Τσίπρας – Κοτζιάς με την Αλβανία. Και οι δύο τους εκπροσωπούν πολιτικές δυνάμεις, που πριν λίγες δεκαετίες δεν μπορούσαν καν να ακούν για καταπίεση των δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών και δεν δέχονταν κριτική για τον «σοσιαλιστικό παράδεισο» που είχαν εγκαταστήσει οι Χότζα- Αλία. Η δε χρήση του κατοχυρωμένου με διεθνείς συμβάσεις όρου Βόρειος Ήπειρος, τους οδηγούσε σε ακραίους χαρακτηρισμούς σε βάρος όσων αμφισβητούσαν τη … δημοκρατία και τα επιτεύγματα του Χότζα. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος σήμερα, όντας φοιτητής στις αρχές της δεκαετίας του 1980, πρωταγωνιστούσε, σύμφωνα με μαρτυρίες, στις επιθέσεις κατά του αοίδιμου μητροπολίτη Κόνιτσας Σεβαστιανού. Με ένα τόσο «φορτισμένο» ιδεολογικά παρελθόν (από το οποίο είναι άγνωστο αν έχουν απαλλαγεί οι σημερινοί κυβερνώντες), με νωπά τα … επιτεύγματα με τους Σκοπιανούς, ποιος άραγε μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στους χειρισμούς τους για μια συμφωνία προς όφελος της Ελλάδος και όχι για «λευκή επιταγή» προς την Αλβανία;
Ας προσέξουν την υπογραφή τους
Αν ισχύσει το δεύτερο, τότε θα συνεχίσει να μας «δείχνει» το δάχτυλο και να απαιτεί συνεχώς διευκολύνσεις και πάσης φύσεως συνδρομή, χωρίς να αντιμετωπίζει ούτε καν την εγκληματικότητα, που είναι η πρώτη σε… εξαγωγές δραστηριότητα προς την Ελλάδα! Ας τα λάβουν υπόψη πριν βάλουν την υπογραφή τους οι Τσίπρας- Κοτζιάς.
 
https://eleytheripatrida.blogspot.com/2018/06/blog-post_21.htmlΗ Κάθοδος των Δωριέων. ΑΛΛΑ Αυτό που Συνέβη Πριν είναι Μία ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ (video)


 

Η Κάθοδος των Δωριέων.
ΑΛΛΑ Αυτό που Συνέβη Πριν είναι Μία ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ
Κάθοδος των Δωριέων
Η «ελληνική» παιδεία στα «ελληνικά» σχολεία μας μαθαίνει για την κάθοδο των Δωριέων, αλλά ουδέποτε μας έκανε λόγο για την άνοδο τους η οποία προηγήθηκε, όπως επίσης για το ποιοι πραγματικά ήταν και φυσικά για το πότε έλαβαν χώρα όλα αυτά!
Για να δούμε την πραγματικότητα:
Ο Πλάτων στο έργο «Νόμοι» μας παραθέτει έναν διάλογο μεταξύ του ιδίου, του Κνώσιου Κλεινία και του Λακεδαίμονα Μέγιλλου. Στον διάλογο αυτόν οι τρεις γηραιοί άνδρες κατά την διάρκεια της διαδρομής τους από την Κνωσό προς το Ιδαίον Άντρον με σκοπό την μύηση τους στα Ανώτατα Μινωικά Μυστήρια συζητούν, κρίνουν και συγκρίνουν τα 3 Πολιτεύματα τους. Στον στίχο 682d ο Πλάτων μας ενημερώνει ότι οι Δωριείς ήταν Αχαιοί, πράγμα με το οποίο συμφωνεί ο Μέγγιλος.
Πλάτων: «…στην διάρκεια όμως των δέκα ετών της πολιορκίας στο Ίλιον (Τροία), στην πατρίδα κάθε επιτιθεμένου τα πράγματα χειροτέρεψαν. Οι νεότεροι στασίασαν (επαναστάτησαν) και δεν υποδέχθηκαν όπως έπρεπε τους στρατιώτες κατά την επιστροφή τους. Ακολούθησαν αμέτρητοι θάνατοι και σφαγές και εξορίες. Όσοι διώχθηκαν ξαναγύρισαν αργότερα με άλλο όνομα. Τώρα λέγονταν Δωριείς αντί Αχαιοί γιατί εκείνος που τους συγκέντρωσε στην Εξορία κατάγονταν από την Δωρίδα. Πλήρης περιγραφή αυτών που έγιναν τότε υπάρχουν καταγεγραμμένα στην ιστορία των Λακεδαιμόνιων»
Μέγιλλος (Σπαρτιάτης): «Απόλυτα ορθόν»
Πλάτωνος Νόμοι 682d
↳ Οπότε η Κάθοδος των Δωριέων στην πραγματικότητα ήταν πρώτα άνοδος και έπειτα κάθοδος και όχι των Δωριέων αλλά των Αχαιών.
Για να δούμε τον χρόνο στον οποίο συνέβησαν τα παραπάνω:
Έχουμε 3 καταγεγραμμένους κατακλυσμούς, πρώτα του Ωγύγου, μετά του Δαρδάνου και τον τέλος του Δευκαλίωνος. Ο Δευκαλίων επέζησε από τον κατακλυσμό και έκανε τον Έλληνα, ο Έλληνας τον Δώρο, ο Δώρος τον Τέκταμο, ο Τέκταμος τον Αστέριο, ο Αστέριος τον Μίνωα, ο Μίνωας τον Δευκαλίωνα και ο Δευκαλίων τον Ιδομενέα.
«…Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευκαλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βασιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο»

Διόδωρος, βίβλος 4, 60
«…Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι ονομαζόμενοι Ετεοκρήτες, που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε πιο πριν. Μετά από αυτούς και πολλές γενιές αργότερα, Πελασγοί, που περιπλανιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων, έφτασαν στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε, το γένος των Δωριέων που έφτασε στο νησί με αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο του Δώρου. το μεγαλύτερο μέρος ετούτου του λαού συγκεντρώθηκε, λένε, από την περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα μέρος του ήταν από τους Αχαιούς της Λακωνίας, επειδή ο Δώρος είχε τη βάση εξόρμησης στην περιοχή του Μαλέα. Τέταρτο γένος που ανακατεύτηκε με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων πουμε τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους. Μετά απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο σύνολο»
Διόδωρος, Βίβλος 5, 80
«…Κατά τον Στάφυλο, ανατολικά της Κρήτης ζούνε οι Δωριείς, στα δυτικά οι Κύδωνες και στα νότια οι Ετεοκρήτες, με οικισμό τους τον Πράσο, όπου βρίσκεται το ιερό του Δικταίου Δία. Οι υπόλοιποι είναι πιο δυνατοί και κατέχουν τις πεδιάδες. Είναι εμφανές ότι Ετεοκρήτες και Κύδωνες είναι αυτόχθονες, ενώ οι άλλοι Επήλυδες. Ο Άνδρων λέει ότι οι Επήλυδες Κρήτες ήρθαν από τη Θεσσαλία, από την περιοχή που παλιά λεγόταν Δωρίδα και σήμερα Εσταιώτιδα» Στράβων, Ι, ΙV 6 – 7
«…Ο θαυμαστός στο δόρυ Ιδομενέας ήταν αρχηγός των Κρητών, οι άντρες της Κνωσού, της Γόρτυνας με τα τείχη, της Λύκτου, της Μιλήτου, της ασπροχώματης Λύκαστου, της Φαιστού και του Ρύτιου, πόλεις καλοκτισμένες, που κατοικούν στην Κρήτη με τις 100 πόλεις. Όλοι αυτοί είχαν αρχηγό τον Ιδομενέα, ικανό στο δόρυ και τον Μηριόνη, τον ισότιμο του ανδροφονιά Ευαλιου, έφεραν μαζί τους 80 μαύρα καράβια»
Ιλιάδα Β 645 – 652
ἀλλὰ καὶ ὣς ἐρέω ὅ μ᾽ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
Κρήτη τις γαῖ᾽ ἔστι, μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
καλὴ καὶ πίειρα, περίρρυτος· ἐν δ᾽ ἄνθρωποι
πολλοί, ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντα πόληες.
ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη· ἐν μὲν Ἀχαιοί,
ἐν δ᾽ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες,
Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί.
τῇσι δ᾽ ἐνὶ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως
ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής,
πατρὸς ἐμοῖο πατήρ, μεγαθύμου Δευκαλίωνος
 Δευκαλίων δ᾽ ἐμὲ τίκτε καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσιν Ἴλιον ἴσω
ᾤχεθ᾽ ἅμ᾽ Ἀτρείδῃσιν, ἐμοὶ δ᾽ ὄνομα κλυτὸν Αἴθων,
ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ᾽ ἄρα πρότερος καὶ ἀρείων.
Οδύσσεια Ραψωδία Τ 172 – 181
Συμπεράσματα:
– Η μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας έγινε το 1850 π.Χ.
– Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που σήκωσε όχι ένα, αλλά πολλαπλά τεράστια παλιρροϊκά κύματα με ύψος πάνω από 30 μέτρα και μήκος κάπου στα 30 μίλια, που χτυπούσαν τις ακτές τις Κρήτης με συχνότητα 1 κάθε 30 λεπτά. Το αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή του Μινωικού Πολιτισμού. Για να έχουμε μέτρα σύγκρισης το τσουνάμι στην Σρι Λάνκα ήταν 3 μέτρων και ήταν μόνο υδάτινο…
– Ο Ιδομενέας εφόσον ήταν εγγονός του Μίνωος σημαίνει ότι όλα τα παραπάνω γεγονότα έλαβαν χώρα ΠΡΙΝ την έκρηξη της Θήρας, αλλιώς δεν θα μπορούσε ο Ιδομενέας να είναι εγγονός του Μίνωα.
– Η εξορία των στασιαστών Αχαιών έγινε με την επιστροφή των Αχαιών από την Τροία άρα την ίδια περίοδο που γύρισε και ο Ιδομενέας στην Κρήτη, άρα πριν την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, άρα πριν το 1850 π.Χ.
Ας δούμε κάποια στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε:
Άγγελος Καπετάνος – 30.03.2011

Δείτε το Βίντεο : https://youtu.be/pv5orcyMCwY 

https://www.diadrastika.com/2015/09/oi-dorieis-prin-kateboyn-anebikan.html#